Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Chętne osoby mogą już zgłaszać swój udział w projekcie. Nabór ma charakter ciągły.

Eksperci na podstawie umowy ramowej będą współpracować z PARP w obszarach:

  • oceny wniosków o dofinansowanie;
  • procedury odwoławczej;
  • opinii dotyczących realizowanych projektów;
  • kontroli projektów.

Dla Kogo?

O wpis na wykaz ekspertów mogą ubiegać się osoby, które:

  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie lub dziedzinach w ramach których prowadzony jest nabór.

Ekspertami nie mogą zostać pracownicy instytucji pośredniczących i zarządzających programami FENG, FEPW i FERS.

Ekspertami nie mogą zostać osoby, która przygotowują lub przygotowywały wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach programów FENG, FEPW i FERS. Szczegółowe zasady wykluczeń w tym obszarze wymienione są w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru.

Dziedziny eksperckie

Wśród wymienianych dziedzin znajdują się: zdrowe społeczeństwo; innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego; biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska; wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przemysłu i dystrybucji energii; inteligentne i energooszczędne budownictwo; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; gospodarka o obiegu zamkniętym; wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; elektronika i fotonika; inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne; automatyzacja i robotyka procesów technologicznych; inteligentne technologie kreacyjne oraz innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy; internacjonalizacja biznesu, w tym wchodzenie na nowe rynki zagraniczne; programy współfinansowane z poziomu Komisji Europejskiej; inkubacja/akceleracja przedsiębiorstw typu start-up; modele biznesowe; analiza finansowa.

Szczegółowe informacje

Informacje o wymaganiach dla kandydatów na ekspertów, zawieraniu umów, zadaniach ekspertów, sposobie zlecania zadań, wynagrodzeniach czy obowiązkach znajdują się w dokumentacji – m.in. w Regulaminie naboru, Umowie ramowej o współpracy oraz Regulaminie współpracy z ekspertami – dostępnej na stronie www.parp.gov.pl/eksperci.

Masz pytania?

W przypadku pytań dotyczących naboru i współpracy z ekspertami można skontaktować się z PARP wysyłając e-mail na adres rekrutacja_eksperci@parp.gov.pl.