Mgr inż. Karolina Różaniecka w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że mgr inż. Karolina Różaniecka – doktorantka IV roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – została powołana na dwuletnią kadencję członkini Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako przedstawicielka Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

mgr. RóżanieckaMgr inż. Karolina Różaniecka swoje zadania w RGNiSW będzie wykonywała jako członkini Komisji Nauki i Komisji Ekonomiczno-Prawnej. Do zadań Komisji Nauki należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących nauki; opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; opiniowanie spraw dotyczących organizacji
i ewaluacji jednostek naukowych.

Do zadań Komisji Ekonomiczno-Prawnej należy m.in. opiniowanie projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki; opiniowanie zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa; opiniowanie spraw związanych ze środkami na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym; opiniowane projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki; opiniowanie umów międzynarodowych zawieranych przez RP dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki; występowanie z inicjatywami dotyczącymi spraw ekonomicznych i legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego
i nauki.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478) i ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości. Współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.

W skład RGNiSW wchodzą nauczyciele akademiccy; przedstawiciele PAN, instytutów badawczych i państwowych; studenci; doktoranci; przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Więcej informacji na temat rady

fot.: prywatne archiwum K. Różanieckiej