Mgr inż. Kaja Ziółkowska
Promotor: prof. dr hab. Brygida Ślaska
Dyscyplina: Zootechnika i rybactwo

Praca finansowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS-18 nr 2019/35/B/NZ5/00775.

„Genomika i epigenetyka mitochondrialna nowotworów złośliwych gruczołu mlekowego psów (Canis lupus familiaris)”

Nowotwory gruczołu mlekowego należą do wysoce heterogennej grupy schorzeń. Dodatkowo zaliczane są do jednych z najczęściej diagnozowanych guzów suk. Badania obejmować będą analizy genomiczne i epigenetyczne (poziom metylacji) mitochondrialnego DNA psów (mtDNA), u których na podstawie analiz histopatologicznych zdiagnozowany został nowotwór złośliwy sutka.

Postawione hipotezy badawcze zakładają występowanie różnic we wzorcach metylacji, a także sekwencjach całych genomów mtDNA w nowotworach złośliwych sutka i tkance zdrowej psów, które mogą być powiązane z procesem transformacji nowotworowej.

Nie jest wykluczone, iż wyniki otrzymane w niniejszej dysertacji przyczynią się do zrozumienia uwarunkowań, a także molekularnych podstaw powstawania schorzeniaoraz opracowania nowych technik diagnostycznych i poprawy jakości chowu oraz hodowli psów. Możliwe zaobserwowane defekty w genomie mtDNA będą miały udział w lepszym zrozumieniu etiopatogenezy nowotworów złośliwych psów.