MEiN otwiera III nabór w ramach „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.

Wartość przewidzianych środków finansowych na realizację zadań w zakresie naboru ofert, w ramach których zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 174 000,00 zł.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30.06.2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem studiów I/II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek;
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2;
  3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2022 r., w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę podawczą ePuap.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Aleksandra Jezierska
e-mail: , tel.: 081 445 66 78