Masz pomysł, jak wpłynąć na rozwój akademickości miasta, jednak brakuje Ci środków na jego realizację? Weź udział w pilotażowej edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich i pokaż nam, jak ważna jest realizacja Twojego pomysłu!

Wnioskodawcami w Konkursie o wsparcie finansowe, rzeczowe oraz promocyjne mogą zostać wszystkie podmioty realizujące szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości miasta, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu potrwa do 30 czerwca 2021 r.

W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 1 tys. do 50 tys. zł brutto!

W skład inicjatyw akademickich, odbywających się na terenie Lublina, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Konkursu, zaliczyć można:

 • organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym/lokalnym;
 • organizację konkursów naukowych;
 • realizację studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych;
 • organizację festiwali naukowych;
 • organizację koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych;
 • organizację przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów artystycznych;
 • organizację tematycznego oprowadzania po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim;
 • organizację kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i absolwentów lubelskich uczelni;
 • organizację imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifiko-wanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod wa-runkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfi-kowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Źródło: student.lublin.eu