Z wielką dumą i radością informujemy, że wieloletni przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” kol. Lech Szafrański został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Uroczystość odbyła się 14 grudnia 2021 r. w sali Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku w Muzeum Narodowym w Lublinie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska i służb mundurowych oraz stowarzyszeń represjonowanych. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczał prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956r. do 4 czerwca 1989r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980r. do 12 grudnia 1981r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

  1. byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub
  2. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Lech Szafrański w latach 1980 – 1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Akademii Rolniczej w Lublinie. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Akademii Rolniczej, a następnie aktywnym członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 21.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami “Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się w działalność Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AR. Zajmował się zbieraniem składek członkowskich na kontynuację działalności, a także kolportażem literatury bezdebitowej i prasy. W 1988 roku zaangażował się w działania zmierzające do reaktywacji NSZZ „Solidarność” w Akademii Rolniczej. W dniu 31.01.1989 r. na zebraniu Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” AR przedstawił program „Solidarności” uczelnianej i działań organizatorskich w przypadku legalizacji związku. Po przywróceniu legalnej działalności związku na uczelni, został wybrany Przewodniczącym Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. Funkcję tę pełnił wielokrotnie, ostatnio w kadencji 2014-2018.

Jako organizacja związkowa, ale przede wszystkim jako jego Koleżanki i Koledzy jesteśmy dumni, że taki Człowiek jest wśród nas. Gratulujemy Mu tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy zdrowia oraz ciągłej chęci do dalszej pracy związkowej.

Komisja Uczelniana
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Fot. archiwum prywatne
Opracowano na podstawie informacji IPN
Dodatkowe informacje na stronie Oddziału Lubelskiego IPN – https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156037,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Lublin-14-grudnia-2021.html