Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji, w postaci Nagrody Ministra, do pracy twórczej nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny geoinformacji.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy lub innowacyjnego rozwiązania, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zgłaszane mogą być:

  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania do dnia złożenia wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Roz. Pra. i Tech. poz. 6).

Wzory wniosków oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W imieniu Ministra, serdecznie zachęcam Państwa do składania wniosków oraz propagowanie idei tej konstruktywnej rywalizacji, tak aby z możliwie szerokiego wachlarza złożonych wniosków, wybrać osiągnięcia wybitne i w należyty sposób je uhonorować.