Konkurs na stanowisko Stypendysta – Student w ramach projektu NCN

onkurs na stanowisko Stypendysta – Student
 w
Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa Jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Student

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Uczestnik studiów II stopnia, realizowanych w uczelniach na kierunku biotechnologia lub kierunku pokrewnym w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie (01.03.2021 r.)
 2. Zainteresowanie pracą naukową.
 3. Wiedza, umiejętności i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii.
 4. Umiejętność obsługi aparatury badawczej wykorzystywanej w badaniach z zakresu genomiki i epigenomiki.
 5. Umiejętność obsługi programów bioinformatycznych w analizach z zakresu biologii molekularnej.
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów.
 7. Ogólne kompetencje – samodzielność naukowa, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Udział w projekcie:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych, których celem będzie identyfikacja biomarkerów prognostycznych i / lub diagnostycznych złośliwych guzów gruczołu mlekowego psów z wykorzystaniem technik genomicznych i epigenomicznych, realizowanych w projekcie OPUS 18, pt. „IDENTYFIKACJA I FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA MUTACJI mtDNA W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH GRUCZOŁU MLEKOWEGO U PSÓW NA PODSTAWIE BADAŃ GENOMICZNYCH, EPIGENOMICZNYCH I PROTEOMICZNYCH”, kierowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską:

 1. Identyfikacja biomarkerów guzów gruczołu mlekowego psów na podstawie różnic w całym genomie mitochondrialnego DNA (mutacje, polimorfizmy i heteroplazmia) tkanki nowotworowej, prawidłowej i krwi.
 2. Ocena metylacji regionów mitochondrialnego DNA w tkance prawidłowej i nowotworowej gruczołu mlekowego psów.

Zakres obowiązków Stypendysty:

1. Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym w zakresie genomiki i epigenomiki.

2. Przygotowywanie prezentacji oraz manuskryptów dotyczących prowadzonych badań.

3. Prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 18 – NZ5

Termin składania ofert: 25.02.2021 r. do godz. 13:00.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 26.02.2021 r.  od godz. 10.00 (online)  –  Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Termin rozstrzygnięcia: 26.02.2021 r.

Forma składania ofert: drogą e-mail:

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości: 3 000 brutto miesięcznie wypłacane od momentu podpisania umowy do dnia 30 września 2021 r. z możliwością kontynuacji współpracy badawczej w projekcie w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo, (Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie będzie dostępna na stronie internetowej uczelni), z zastrzeżeniem, że wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w minimalnej kwocie określanej w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), art. 209 ust. 4 lub do wysokości stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki ustalonej przez Rektora UP w Lublinie. 
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.03.2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

a. podanie skierowane do prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin;

b. list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie;

c.  życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, w tym w pracach laboratoryjnych w zakresie genomiki i epigenomiki oraz analizach bioinformatycznych, odbyte praktyki);

d. zaświadczenie o statusie studenta studiów II stopnia kierunku biotechnologia lub pokrewnym o odbywaniu studiów.  

 1. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: (temat wiadomości: OPUS 2019/35/B/NZ5/00775) do dnia 25.02.2021 r. do godz. 13:00.
 2. W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).
 3. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 4. Informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach
  i Biogospodarki nie odsyła złożonych dokumentów.
 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.