Konkurs na stanowisko Stypendysta- Doktorant
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, ul. Skromna 8, Lublin

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Doktorant (k/m)

Wymagania:

 1. Tytuł magistra technologii żywności i żywienia, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
  2. Kandydat obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i otrzymać status „doktoranta”.
  3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
  4. Zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych.
  5. Umiejętność pracy w zespole
  6. Mile widziane:
  • dorobek naukowy w obszarze technologii żywności i żywienia, biotechnologii lub nauk pokrewnych,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Opis zadań:
W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie Opus 2023/45/B/NZ9/01892 pt. Grzybowe substancje bioaktywne o ukierunkowanym potencjale prozdrowotnym – rola interakcji, biodostępności i bioprzyswajalność jako czynników kreujących funkcjonalność mikrokapsułkowanych dodatków funkcjonalnych w modelu in vitro i in vivo” (popularnonaukowy opis projektu dostępny jest pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/en/index.php?projekt_id=561208.
Doktorant będzie zobowiązany do:
1. Prowadzenia badań naukowych obejmujących ocenę składu oraz potencjalnej bioaktywności grzybów makroowocnikowych, przygotowanie dodatków funkcjonalnych dedykowanych do produkcji żywności funkcjonalnej, projektowanie funkcjonalnych produktów spożywczych.
2. Opracowania i interpretacji wyników oraz studiowania literatury naukowej,
3. Przygotowania publikacji naukowych,
4. Prezentowania wyników badań na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach,
5. Wypełniania obowiązków Doktoranta określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 lipca 2023, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 4333 PLN/m-c (wraz z pochodnymi) planowane do wypłaty przez okres 48 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu prof. dr hab. Michała Świecy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, ul. Skromna 8, Lublin.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.
2. CV.
3. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra wraz z informacją o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów z suplementów do dyplomów (odrębnie dla studiów I i II stopnia).
4. Streszczenie pracy magisterskiej.
5. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) lub oświadczenie Kandydata o znajomości języka angielskiego.
6. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
7. Dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową (o ile Kandydat posiada), w szczególności dorobek publikacyjny, udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych.
Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu (zamieszczeni na liście rankingowej) zobligowani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – w dyscyplinie naukowej Technologia żywności i żywienia zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/)
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: w temacie wiadomości wpisując: KONKURS NCN.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01-10-2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są u kierownika projektu prof. dr hab. Michała Świecy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, ul. Skromna 8, Lublin.

• Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
• Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 03-08-2023 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
• Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich Kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
• Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.