Konkurs na stanowisko Stypendysta- Doktorant
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Nazwa stanowiska: Stypendysta-Doktorant

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera uzyskany na kierunku biotechnologia, zootechnika, biologia, bioinformatyka lub kierunku pokrewnym.
  2. Kandydat obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024, w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/) i otrzymać status „doktoranta” przed przyznaniem stypendium.
  3. Zainteresowanie pracą naukową.
  4. Wiedza, umiejętności i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej.
  5. Umiejętność obsługi programów bioinformatycznych w analizach z zakresu biologii molekularnej.
  6. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  7. Mile widziany: dorobek naukowy Kandydata z zakresu genomiki, epigenetyki, biologii molekularnej, onkogenomiki – udokumentowany spisem publikacji, oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej i analizach bioinformatycznych z zakresu biologii molekularnej.
  8. Ogólne kompetencje – zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

  UWAGA. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Konkurs OPUS-22 LAP jest adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku 2023/2024. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

 

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczył w zadaniach badawczych w ramach realizacji projektue OPUS-22 (LAP) pt. „Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni”, którego kierownikiem (Co-Investigator) z ramienia UP w Lublinie jest prof. dr hab. Brygida Ślaska, natomiast Liderem Konsorcjum – prof. dr hab. Chandra Shekhar Pareek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doktorant będzie zobowiązany do:
1. prowadzenia badań naukowych obejmujących: weryfikację zmian stanu funkcjonalnego mitochondriów oraz zmian w mitochondrialnym DNA w komórkach, spowodowanych skażoną dietą AFB1 w porównaniu do diety uzupełnionej ekstraktami ziół leczniczych o działaniu hepatoprotekcyjnym.
2. udziału w prowadzeniu badań molekularnych, ocenie defektów mtDNA i analizie ekspresji genów.
3. opracowania i interpretacji wyników oraz studiowania literatury naukowej,
4. przygotowania publikacji naukowych,
5. prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych,
6. wypełniania obowiązków Doktoranta określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – NZ
Termin składania ofert: 11 lipca 2023, 13:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 5000,00 PLN/m-c (wraz z pochodnymi) planowane do wypłaty przez okres 24 miesięcy od 1.10.2023 r. Po pozytywnej ocenie śródokresowej w szkole doktorskiej wysokość stypendium przez kolejne 24 miesiące będzie zgodna z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), art. 209 ust. 4.
  2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2023 r.

 

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu z ramienia UP w Lublinie – prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.
2. CV.
3. List motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie.
4. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań stawianych kandydatce lub kandydatowi zawarte w niniejszym konkursie, w tym: odbyte kursy, szkolenia i in. mogące potwierdzić wymagane umiejętności.
5. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra wraz z informacją o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów z suplementów do dyplomów (odrębnie dla studiów I i II stopnia).
6. Streszczenie pracy magisterskiej.
7. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) lub oświadczenie Kandydata o znajomości języka angielskiego.
8. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
9. Dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową (o ile Kandydat posiada), w szczególności dorobek publikacyjny, udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych.
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: : w temacie wiadomości wpisując: Konkurs OPUS-22 LAP
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są u prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej tel. 81-4456898 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

– Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
– Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 14.07.2023 r.
– Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich Kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.