Konkurs na Partnerstwa Współpracy w ramach programu Erasmus+!

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do składania wniosków w konkursie na Partnerstwa Współpracy w ramach programu Erasmus+.

 

Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. W ramach partnerstw współpracy dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Wyniki powinny być odpowiednie do ponownego wykorzystania, możliwe do przeniesienia, skalowalne i, w miarę możliwości, mieć wyraźny wymiar transdyscyplinarny.

 

Partnerstwo współpracy to projekt ponadnarodowy, który musi angażować co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

 

Temat projektu musi dotyczyć:

 

A. co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego, to jest:

 • Włączenie społeczne i różnorodność
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu
 • Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

lub

B. co najmniej jednego specyficznego priorytetu dla sektora szkolnictwa wyższego, to jest:

 • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego;
 • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia;
 • Rozwój nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) / nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM;
 • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności;
 • Wspieranie zdolności cyfrowych i ekologicznych sektora szkolnictwa wyższego;
 • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu;
 • Wspieranie wśród studentów innowacji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości

 

Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. W zależności od ilości i charakteru działań, budżet projektu może wynosić 120 000 EUR, 250 000 EUR lub 400 000 EUR.

 

Termin składania wniosków: do 22 marca 2023 r.

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie zapraszamy do konsultacji z Biurem Projektów Międzynarodowych ().