Nazwa Jednostki:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

Nazwa stanowiska: 2 stanowiska Stypendysta – Student

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Uczestnik studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach w Lublinie na kierunku biotechnologia lub kierunku pokrewnym w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie (01.10.2021 r.) i przez okres trwania umowy.
2. Zainteresowanie pracą naukową, w tym pożądany dorobek naukowy poparty publikacjami.
3. Wiedza, umiejętności i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii.Umiejętność obsługi aparatury badawczej wykorzystywanej w badaniach z zakresu genomiki i epigenomiki.
4. Umiejętność obsługi programów bioinformatycznych w analizach z zakresu biologii molekularnej.
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów. Pożądany certyfikat z języka angielskiego.
6. Ogólne kompetencje – samodzielność naukowa, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też zdolność do pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie, odpowiedzialność, kompetencje związane z komunikacją, wysoka kultura osobista i kultura pracy, etyczne postępowanie.

Udział w projekcie:
Stypendyści będą uczestniczyli w następujących zadaniach badawczych, których celem będzie identyfikacja biomarkerów prognostycznych i / lub diagnostycznych złośliwych guzów gruczołu mlekowego psów z wykorzystaniem technik genomicznych i epigenomicznych, realizowanych w projekcie OPUS 18, pt. „IDENTYFIKACJA I FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA MUTACJI mtDNA W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH GRUCZOŁU MLEKOWEGO U PSÓW NA PODSTAWIE BADAŃ GENOMICZNYCH, EPIGENOMICZNYCH I PROTEOMICZNYCH”, kierowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską:

Identyfikacja biomarkerów guzów gruczołu mlekowego psów na podstawie różnic w całym genomie mitochondrialnego DNA (mutacje, polimorfizmy i heteroplazmia) tkanki nowotworowej, prawidłowej i krwi.
Ocena metylacji regionów mitochondrialnego DNA w tkance prawidłowej i nowotworowej gruczołu mlekowego psów.

Zakres obowiązków Stypendystów:

Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym w zakresie genomiki i epigenomiki.
Przygotowywanie prezentacji oraz manuskryptów dotyczących prowadzonych badań.
Prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 18 – NZ5

Termin składania ofert: 23.07.2021 r. do godz. 13:00.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23.08.2021 r. od godz. 10.00 (online) – Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Termin rozstrzygnięcia: 24.08.2021 r.

Forma składania ofert: drogą e-mail:

Warunki zatrudnienia:

Dwa stypendia w wysokości: po 1500 zł brutto brutto miesięcznie wypłacane od momentu podpisania umowy do dnia 30 września 2022 r. z możliwością kontynuacji współpracy badawczej w projekcie.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021 r.
Dodatkowe informacje:

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

a. podanie skierowane do prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin;
b. list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do wszystkich poszczególnych wymagań stawianych kandydatowi w niniejszym konkursie, oraz zadań przewidzianych w projekcie.
c. życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, w tym w pracach laboratoryjnych w zakresie genomiki i epigenomiki oraz analizach bioinformatycznych, odbyte praktyki, staże, wolontariaty, publikacje naukowe, doniesienia, udział w konferencjach naukowych itd.);
d. zaświadczenie o statusie studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku biotechnologia lub pokrewnym.

2. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: (temat wiadomości: OPUS 2019/35/B/NZ5/00775) do dnia 23.07.2021 r. do godz. 13:00.

3. W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).

4. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.

5. Informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki nie odsyła złożonych dokumentów.

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin.
Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).
Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.