Konkurs na Doktoranta-Stypendystę (Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania:

 1. Magister biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych (np. bioinżynierii, ochrony środowiska).
 2. Kandydat musi być doktorantem Szkoły Doktorskiej lub obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i otrzymać status „doktoranta”.
 3. Zainteresowanie pracą naukową w zakresie m.in. genetyki, biochemii, genomiki, transkryptomiki – roślin lub grzybów. Dodatkowym atutem będzie autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych, doniesieniach konferencyjnych, związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
 5. Zaangażowanie i motywacja do prowadzenia badań naukowych.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie Sonata 2023/51/D/NZ2/02115 pt. ”Analiza wpływu oraz identyfikacja sekwencji niekodującego RNA (miRNA oraz lncRNA) w transkryptomach roślin owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), indukowana infekcją grzybów z rodzaju Blumeria oraz Puccinia.” (popularnonaukowy opis projektu dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-09-15-akizood8c/streszczenia/606414-pl.pdf)

Doktorant będzie zobowiązany do:

 1. Prowadzenia badań naukowych obejmujących: izolacje materiału genetycznego, przygotowanie oraz ocenę jakości uzyskanych bibliotek NGS w celu profilowania transkryptomów (sekwencjonowanie mRNA, miRNA, lncRNA) roślin owsa zwyczajnego poddanych infekcji grzybami z rodzaju Blumeria oraz Puccinia.
 2. Wstępnej analizy bioinformatycznej uzyskanych wyników sekwencjonowania.
 3. Walidacji technikami biologii molekularnej wpływu niekodujących struktur RNA na wytypowane na drodze analiz bioinformatycznych geny.
 4. Pomagania w zbieraniu i utrzymywaniu istniejącej kolekcji izolatów patogenów grzybowych.
 5. Opracowywania wyników, studiowania literatury naukowej.
 6. Pomocy w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 26 lipca 2024, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie w wysokości 5000 /m-c (brutto brutto) planowane do wypłaty przez okres 48 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu dr inż. Tomasz Ociepy, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.
 2. CV.
 3. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra wraz z informacją o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów z suplementów do dyplomów (odrębnie dla studiów I i II stopnia).
 4. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: w temacie wiadomości wpisując: KONKURS NCN.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01-10-2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są u kierownika projektu dr inż. Tomasza Ociepy, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,

 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
 • Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 14-08-2024 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 • Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich Kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 • Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom, chyba że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.