KONKURS (DLA 2 OSÓB) NA STANOWISKO DOKTORANTA
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu «OPUS» finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.:
«Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt badania in vitro oraz in vivo»

PROMOTOR:
Dr hab. Tomasz JAGIELSKI
Zakład Mikrobiologii Medycznej
Instytut Mikrobiologii
Tel: +48 22 55 41 427
Email:

LICZBA STANOWISK: 2

ZAKRES BADAŃ:

Celem niniejszego projektu jest rozpoznanie potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., a ściślej określenie zdolności różnych gatunków Prototheca spp. do wywołania miejscowych lub ogólnoustrojowych infekcji oraz prześledzenie oddziaływań patogengospodarz w strategii dwutorowej, tj. in vitro, przy użyciu eukariotycznych linii komórkowych oraz in vivo, na modelu zwierzęcym.

W projekcie zastosowane zostanie podejście dwukierunkowe, łączące badania in vitro, z wykorzystaniem różnych ssaczych linii komórkowych oraz in vivo, na modelu mysim. Opracowany zostanie protokół przygotowania dawek infekcyjnych. Wnikanie, fagocytoza i przeżywalność komórek glonów wewnątrz komórek gospodarza będą badane w oparciu o specyficzne testy in vitro wykonane na komórkach nabłonka, fibroblastach i makrofagach. Komórki patogenu będą lokalizowane w środowisku tkankowym (wewnątrz i pozakomórkowym) gospodarza m.in. dzięki kombinowanemu użyciu technik immunofluorescencyjnych i mikroskopowych. Za pomocą znakowania fluorescencyjnego określana będzie także przeżywalność komórek ssaczych po ekspozycji na różne dawki infekcyjne patogenu. W badaniu in vivo wykorzystane zostaną zarówno myszy immunokompetentne, jak i o obniżonej odporności. Zwierzęta będą zakażane różnymi drogami, przy użyciu różnych dawek infekcyjnych, zawierających różne gatunki Prototheca spp. Od momentu zakażenia, myszy będą regularnie obserwowane, a ich krew badana m.in. pod katem markerów i cytokin prozapalnych. Po upływie okresu obserwacji, zwierzęta będą uśmiercane,a pobrane narządy badane histopatologicznie i mikrobiologicznie, metodą posiewów, na obecność glonów w tkankach. Wyniki otrzymane w toku projektu zostaną poddane wielopoziomowym analizom porównawczym i statystycznym w celu opracowania całościowego modelu zakaźnego prototekozy zwierzęcej.

Nr projektu: 2019/33/B/NZ6/01283
Kierownik projektu:Dr hab. Tomasz Jagielski
Rodzaj stanowiska: stypendysta doktorant

Są dwie formuły zatrudnienia:

 1. Kandydat(ka)wybrany(a)w procesie rekrutacji w ramach projektu może, do czego zachęcam,wziąć udział również w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNŚiP) UW w trybie ogólnym (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja202120224/). W wypadku pozytywnego wyniku rekrutacji do SDNŚiP doktorant(ka) będzie otrzymywał(a) dwa stypendia: stypendium ze szkoły doktorskiej (w wysokości i na zasadach wskazanych na stronach SDNŚiP) UW) oraz stypendium z projektu w wysokości 2250 PLN.
 2. Kandydat(ka) wybrany(a) w procesie rekrutacji w ramach projektu, który(a)nie weźmie udziału w rekrutacji lub nie dostanie się w zwykłym trybie do SDNŚiP UW, będzie otrzymywał(a) jedynie stypendium z projektu.


UWAGA
:

W wypadku obsadzenia 1 stanowiska, dopuszcza się możliwość powiększenia stypendium projektowego o wysokość stypendium przewidzianego dla drugiego nieobsadzonego stanowiska. Wówczas, doktorant(ka) będzie pobierała stypendium z projektu w wysokości 4500 PLN, a w wypadku pozytywnego wyniku w rekrutacji do SDNŚiP doktorant(ka) będzie otrzymywał(a) dodatkowo stypendium ze szkoły doktorskiej. Okres pobierania stypendium: najpóźniej od 1. 10. 2021r.do końca trwania projektu, lecz nie dłużej niż przez 36 mies.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe biologiczne, biotechnologiczne, medyczne, weterynaryjne lub pokrewne;
 • znajomość podstawowych technik mikrobiologicznych (izolacja, hodowla i identyfikacja drobnoustrojów); doświadczenie w pracy jałowej;
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej(izolacja kwasów nukleinowych, izolacja białek, amplifikacja DNA i/lub RNA);znajomość podstawowych technik bioinformatycznych (m.in. projektowanie in silico eksperymentów amplifikacji DNA, obróbka i analiza porównawcza sekwencji, analizy dendrogramowe itp.);
 • znajomość podstawowych technik analizy statystycznej;
 • umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia doświadczeń, krytycznej interpretacji wyników (wnioskowania) i ich dyskusji w świetle źródeł piśmienniczych;
 • umiejętność opracowywania i prezentowania wyników na różnych forach (publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne, referaty, itp.);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;zaangażowanie i inicjatywa w pracy badawczej;

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWO CENNE:

 • znajomość technik w zakresie: hodowli eukariotycznych linii komórkowych,barwienia cytochemicznego,znakowania fluorescencyjnego, oznaczania cytotoksyczności związków chemicznych, oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki/chemioterapeutyki, typowania genetycznego;
 • doświadczenie w pracy w laboratoriach diagnostycznych(diagnostyka laboratoryjna);
 • doświadczenie w pracy na zwierzętach.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie via email poniższych dokumentów [1][3], w formacie plików PDF, na adres: w tytule wiadomości wpisując: „Projekt OPUS studium doktoranckie” w terminie do 15. 06. 2021r.:

[1] List motywacyjny;
[2] CV z wykazem dotychczasowych osiągnięć (publikacji, doniesień konferencyjnych, nagród itp.);
[3] Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO.W terminie do 18czerwcabr., wybrane osoby zostaną poproszone na rozmowę, która odbędzie się wdniach2122 czerwca br. w Zakładzie Mikrobiologii Medycznej na Wydziale Biologii UW (ul. I. Miecznikowa 1, 0206 Warszawa). O wynikach rozmowy i ostatecznym wyniku rekrutacji, kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu 48 godzin (tj. do 24 czerwca br.).Z uwagi na stan epidemii, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona w trybie online, na platformie GoogleMeet.

W razie pytań prośba o kontakt z kierownikiem projektu:
Dr hab. Tomasz Jagielski
Email:.