W dniach 21-22 października 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Biur/Działów Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, a organizatorami są na przemian polskie uczelnie  przyrodnicze i rolnicze.

Galeria zdjęć
Zobacz

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących Uczelni:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (organizator),
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych,
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Politechnika Bydgoska.

Konferencję otworzył dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. Polityki Naukowej i Badań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wśród zaproszonych gości był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który spotkał się z uczestnikami w formule on-line. Przemówienie Ministra dotyczyło m.in. kwestii związanych ze zbliżającą się ewaluacją nauki, planowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również funkcjonowania NCN.

Na Konferencji gościł także prof. dr hab. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki. Wystąpienie Profesora dotyczyło ewaluacji jakości działalności naukowej, a także planów KEN oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie.

Prelegentami byli również przedstawiciele Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego – Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania oraz Sebastian Fijałkowski, Główny Specjalisty ds. Ewaluacji Nauki. W trakcie prezentacji omówili stan przygotowania systemów informatycznych do najbliższej ewaluacji, omówili etapy wdrożeń kolejnych elementów systemów informatycznych, a także odpowiedzieli na liczne i szczegółowe pytania uczestników Konferencji.

Bardzo istotny temat, jakim jest współpraca uczelni z Narodowym Centrum Nauki w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych został zaprezentowany przez prof. dr hab. Anetę Wojdyło Członka Rady Narodowego Centrum Nauki. Profesor Wojdyło przedstawiła informacje jak przygotować dobry projekt badawczy oraz jakich błędów unikać na etapie aplikowania o środki z NCN.

Ewaluacja i dotychczasowe funkcjonowanie szkół doktorskich zostało omówione przez prof. dr hab. Katarzynę Ognik, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Profesor Ognik poprowadziła swoja prezentacje w trybie zdalnym. Podczas wystąpienia omówiła funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej, szczególnie zwracając uwagę na doktoraty wdrożeniowe, których obecnie realizujemy aż 17. 

Wśród zaproszonych gości była również prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, członek Komisji Ewaluacji Nauki oraz Urszula Polak – kierownik Działu Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych.

Konferencję zakończyła dyskusja wszystkich uczestników dotycząca trudności i wyzwań związanych z najbliższą ewaluacją jakości działalności naukowej.

Red. Izabela Czaja-Banasiak
Fot. Alicja Jaroszewska, Maciej Niedziółka / DKiWA
TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska" 22.10.2021 r., czas od 13:40
Zobacz