Ogłaszam godziny rektorskie
wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
i kierunku weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 1 października 2021 r.
w związku z immatrykulacją wydziałową

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk