Komunikat NR 2 W SPRAWIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

KOMUNIKAT NR 2

 W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KU AZS UP W LUBLINIE

Lublin 23.02.2022r.

 

 

 1. Przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 1. Otwarcie obrad. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad zebrania.
 4. Wybór komisji:
 • mandatowo skrutacyjnej
 • uchwał i wniosków
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej o prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie ustępującego zarządu klubu.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 5. Wybory do władz: Prezesa Klubu, Członków Zarządu, Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego oraz Delegata na XXIX Sprawozdawczy Zjazd AZS.
 6. Wręczenie podziękowań.
 7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów.
 9. Podjęcie uchwały końcowej.
 10. Wystąpienie nowego Prezesa.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 1. REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

§1

Walne zebranie obraduje na podstawie niniejszego Regulaminu Obrad.

§2

Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu, proponując kandydatury na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym.

§3

Przewodniczący Zebrania:

 1. Przedstawia i wnosi pod głosowanie proponowany porządek obrad.
 2. Prowadzi obrady czuwając nad ich prawidłowym i sprawnym przebiegiem.
 3. Przedstawia kandydatury do poszczególnych Komisji.
 4. Udziela głosu uczestnikom Zebrania.
 5. Ustala maksymalny czas wystąpień.

 

§4

 1. W Zebraniu mają prawo brać udział z głosem stanowiącym członkowie AZS- delegaci klubów, którzy w trakcie zebrania dysponują jednym głosem i mogą z niego skorzystać jedynie osobiście.
 2. W Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.

§5

 1. Walne zebranie wybiera ze swojego grona Komisje:

 

 • mandatowo-skrutacyjną – w składzie 3-5 osób, celem sprawdzenia prawomocności obrad, przeprowadzenia głosowań oraz ogłoszenia ich wyników,
 • wniosków i uchwał – w składzie 3 osób, celem przedstawienia projektów uchwał oraz wniosków z dyskusji zgłoszonych przez zebranych dot. działania w kolejnej kadencji.

 

 1. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczących, którzy przedstawiają Walnemu Zebraniu sprawozdanie z prac swoich Komisji.

 

 

 

§6

 1. Uczestnikom Walnego Zebrania przysługuje prawo zabierania głosu po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego Zebrania.
 2. Przewodniczący zebrania może przerwać wystąpienie lub odebrać głos, jeżeli przekracza ono ustalony czas, bądź narusza powagę obrad.
 3. Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkom władz oraz zaproszonym gościom.
 4. W sprawach formalnych Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością, przy czym za sprawy formalne uznaje się wnioski dotyczące:
  sposobu prowadzenia obrad,
  niezgodności z regulaminem obrad,
  sposobu głosowania jawnego lub tajnego,
  głosowania bez dyskusji,
  przerwy w dyskusji lub jej zakończenia,
  o zarządzeniu przerwy w obradach,
  ograniczenia czasu wystąpienia,
  głosowania nad całością lub częścią wniosku ,
  zamknięcia listy mówców,
  zamknięcia listy kandydatów.

 

 1. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych może brać udział co najwyżej dwóch mówców: jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.
 2. Prawo zabierania głosu poza kolejnością posiadają Przewodniczący Komisji Walnego Zebrania w zakresie związanym z pełnieniem Funkcji Przewodniczącego Komisji.

 

§7

 1. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania.
 2. Przewodniczący Zebrania poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie, przy czym jako pierwszy poddany zostaje wniosek dalej idący.
 3. Wszystkie wnioski do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków

 

§8

 1. Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się w sposób tajny, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Członkiem władz zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na ilość obecnych.

 

§9

 1. Przebieg obrad Walnego Zebrania jest protokołowany.
 2. Protokół podpisują: Przewodniczący Zebrania i Sekretarz Zebrania.

 

§10

Inne sprawy dotyczące przeprowadzenia Walnego Zebrania, a nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Zebrania zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami.

§11

Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

 

 1. W przypadku niewystarczającej frekwencji delegatów w pierwszym terminie ustala się drugi termin na dzień 23.02.2022r. godz. 18:15.