Komunikat Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów

Zgodnie z decyzją JM Rektora UP w Lublinie „Wybory do Samorządu Doktorantów” zostaną przeprowadzone 28.05.2020 r. w godz. 11.00 w formie zdalnej (przez platformę MS Teams).

W głosowaniu mogą brać osoby z 3 dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, weterynaria, zootechnika i rybactwo. Przeznaczone są 3 mandaty w ramach każdej z dyscyplin (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo- 1 osoba ze Studiów Doktoranckich, dyscyplina: weterynaria- 1 osoba ze Studiów Doktoranckich, dyscyplina: zootechnika i rybactwo- 1 osoba ze Szkoły Doktorskiej). Doktoranci zostaną przydzieleni do odpowiednich z określonych dyscyplin: grupa  1 „Rolnictwo i ogrodnictwo”, grupa 2 „Weterynaria”, grupa 3 „Zootechnika i rybactwo”. Nowo wybrani członkowie (3 osoby) wejdą do Rady Doktorantów. Następnie spośród Rady Doktorantów zostaną przeprowadzone „Wybory do Zarządu Doktorantów”  w grupie o nazwie „Zarząd Doktorantów” jedynie dla członków Rady Doktorantów. Głosowanie będzie anonimowe, przeprowadzone za pomocą aplikacji Forms.

  1. Grupy: grupa 1 „Rolnictwo i ogrodnictwo”, grupa 2 „Weterynaria”, grupa 3 „Zootechnika i rybactwo”– przypisani do grup będą wszyscy doktoranci ze swoich dyscyplin. W tych grupach w godzinach: 11:00-12:00 zostaną przeprowadzone „Wybory do Rady Doktorantów”. Każdy doktorant z danej dyscypliny (zarówno ze Szkoły Doktorskiej jak i Studiów Doktoranckich) może oddać głos na wybranego kandydata. Wybrane zostaną 3 dodatkowe osoby do Rady Doktorantów (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo- 1 osoba ze Studiów Doktoranckich, dyscyplina: weterynaria- 1 osoba ze Studiów Doktoranckich, dyscyplina: zootechnika i rybactwo- 1 osoba ze Szkoły Doktorskiej).
  2. Wyłonione w czasie Wyborów 3 dodatkowe osoby wejdą do Rady Doktorantów.
  3. Wyłonione 3 dodatkowe osoby wraz z resztą Rady Doktorantów wezmą udział w głosowaniu na Przewodniczącego Rady Doktorantów w godzinach 00-13.00 w grupie o nazwie „Wybory na Przewodniczącego Rady Doktorantów”.
  4. Po wyłonieniu Przewodniczącego Rady, nowo wybrany Przewodniczący spośród osób zgłoszonych na pozostałe stanowiska Zarządu wybiera jednego zastępcę i sekretarza, kandydatury są poddawane głosowaniu Rady. Jeśli Rada zaakceptuje kandydatów zostanie uformowany Zarząd. W przypadku odrzucenia kandydatów wytypowanych przez przewodniczącego, Rada proponuje swoich kandydatów na członków Zarządu i ponownie poddaje ich pod głosowanie. Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatów utworzony zostaje Zarząd. Zarząd powinien składać się z co najmniej 2 przedstawicieli Szkoły Doktorskiej i z co najmniej 1 przedstawiciela studiów doktoranckich.
  5. Aktualny Regulamin Samorządu Doktorantów UP w Lublinie został zatwierdzony Zarządzeniem Rektora nr 35 z dnia 3 kwietnia 2020r. i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Głosowanie będzie anonimowe. Proszę o przemyślane oddawanie głosów i nie zmienianie ich w trakcie trwania wyborów – wyniki będą monitorowane.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
mgr inż. Katarzyna Matyszczuk