KOMUNIKAT
dotyczący bezzwrotnej pomocy materialnej dla byłych pracowników (emerytów lub rencistów) UP w Lublinie ze środków ZFŚS

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy emeryci lub renciści UP w Lublinie, w roku 2022 mogą otrzymać jednorazową bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS.                          

Podstawą do przyznania świadczeń ze środków FS, zgodnie z regulaminem ZFŚS UP w Lublinie, jest średniomiesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie emeryta/rencisty, z roku podatkowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia, wynikający z uzyskanych w rodzinie przychodów wykazanych w rocznych zeznaniach podatkowych PIT za 2021 r.

PIT40A -przychód; PIT37 -przychód minus składki społeczne; PIT36 -dochód minus składki społeczne.

Zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu ZFŚS pracownik Zespołu Spraw Socjalnych ma prawo żądać do wglądu zeznania podatkowe dokumentujące wysokość przychodu na członka rodziny wskazane we wniosku.

Wysokość świadczenia:

Średniomiesięczny przychód na członka rodziny (emeryta/rencisty)

Kwota świadczenia

do 2 000 zł

1 900 zł

od 2001 zł – do 3000 zł

1 500 zł

od 3001 zł – do 4000 zł

1200 zł

od 4001 zł – do 5000 zł

900 zł

powyżej 5000 zł

500 zł

Wypełnione wnioski (wniosek do pobrania) należy dostarczyć do Zespołu Spraw Socjalnych jednym z poniższych sposobów:

  1. w postaci elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego i odręcznie podpisanego wniosku na adres skrzynki mailowej:
  2. w postaci papierowej:

– składając wniosek w pokoju 155 (budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13);

– za pomocą Poczty Polskiej (przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Spraw Socjalnych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin).

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 16 marca do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest terminowe i poprawne wypełnienie wniosku o bezzwrotną pomoc materialną.

Świadczenie wypłacane będzie od 9 maja br. na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Dla osób, które nie posiadają rachunków bankowych, wypłata świadczenia będzie możliwa w każdym oddziale Banku Pekao S.A. po okazaniu dowodu osobistego, od dnia 9 maja  do dnia 29 lipca 2022 r.

Wszelkich informacji udziela Zespół Spraw Socjalnych pod nr tel. 81 445-69-11                                                                                                                                                                                                                                    

Lublin, 14.03.2022r.
Zespół Spraw Socjalnych