Komunikat 2 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
UP w Lublinie z dnia 07.11.2023r.

 

KOMUNIKAT 2

KOMISJI WYBORCZEJ

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

z dnia 07.11.2023

Komisja Wyborcza stwierdza nieważność zebrania wyborczego z dnia 31.10. 2023 r., podczas którego ukonstytuowała się Rada Samorządu Doktorantów wraz z Zarządem i wnosi o ponowne przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego zgodnie z obowiązującym Regulaminem Samorządu Doktorantów stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 35 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie

Dnia 07.11.2023 r do biura Szkoły doktorskiej wpłynęła decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni. o ponowne przeprowadzenie wyborów do Samorządu Doktorantów. Powyższa decyzja podyktowana jest licznymi zgłoszeniami doktorantów o dostrzeżeniu nieprawidłowości i uchybień proceduralnych podczas wyboru kandydatów do Samorządu Doktorantów m.in. brak wcześniej opublikowanego harmonogramu wyborczego, niedotrzymanie terminów wyborczych, niesprawdzenie list obecności, które nie pozwalały ustalić kworum wyborczego podczas wspomnianego zebrania, niewielka frekwencja doktorantów na zebraniu (poniżej 50%), niepowołanie komisji skrutacyjnej, brak przeprowadzenia wyborów w trybie tajnego głosowania w poszczególnych dyscyplinach.

Komisja Wyborcza stwierdza, że wybory nie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem, o którym mowa w Zarządzeniu nr 35 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2020 r. i anuluje ważność zebrania wyborczego z dnia 31.10.2023 oraz wnosi o ponowne przeprowadzenie wyborów. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Wyborcza postanawia przeprosić całą społeczność doktorantów.

Komisja Wyborcza
mgr inż. Radosław Smagieł
Przewodniczący

lek. wet. Aleksandra Marzec  członek

mgr inż. Julia Fabjanowska    członek

Komunikat 2 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UP w Lublinie