Uprzejmie informujemy, że w oparciu o Ustawę 2.0 obowiązującą od 2018 r. oraz dobre praktyki wspólnotowości akademickiej Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk powołał 4 nowych Dziekanów Wydziałów: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk o  Żywności
i Biotechnologii oraz Biologii Środowiskowej, którzy rozpoczną sprawowanie funkcji od 1 września 2021 r.

Działając w duchu demokracji akademickiej Dziekani Elekci otrzymali od Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka pisemne upoważnienia do wskazania kandydatów na Prodziekanów. Wskazani kandydaci zostaną następnie zaopiniowani przez Radę Dyscypliny i poszerzone Kolegium Wydziału. Dodatkowo, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, kandydaci na Prodziekanów ds. studenckich muszą otrzymać pozytywną opinię Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Do 1 czerwca 2021 r. Dziekani Elekci przedstawią JM Rektorowi pozytywnie zaopiniowane kandydatury.  Prodziekani zostaną powołani przez Rektora niezwłocznie po zapoznaniu się z opiniami.