Jeszcze tylko do 21 lutego można się zarejestrować na studia II stopnia. Wiele atrakcyjnych kierunków czeka na przyszłych studentów, a ich pełną listę można znaleźć pod linkiem: Rekrutacja na studia (up.lublin.pl)

Podjęcie studiów magisterskich to idealna okazja do poszerzenia swoich kompetencji, a także wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Rejestracja odbywa się za pomocą systemu IRK, gdzie należy uzupełnić swoje dane. Ponadto, należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata.

Kandydaci na kierunek hipologia i jeździectwo są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego (skan) do 21 lutego 2022 o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego oraz  dokumentu (skan np. odznaki) będącego podstawą zwolnienia kandydata ze sprawdzianu na adres e-mail: 

Do 21 lutego 2022 r. kandydaci z kierunków pokrewnych mają także obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail swojej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. Następnie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji i zawiadamia kandydata o jej wynikach. Aby kierunek został uznany przez WKR za pokrewny, liczba punktów ECTS otrzymanych na studiach pierwszego stopnia musi pokrywać się przynajmniej w 60%.

23 lutego zostanie udostępniony komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów, a 24 i 25 lutego zakwalifikowani kandydaci składają wymagane dokumenty do swojej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście lub listownie. 

Studiuj w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i zadbaj o swoją przyszłość!