20 kwietnia 2023 r. odbyło się IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”. Wydarzenie przeprowadzono w formie hybrydowej.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonała Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni. Uczestników oraz gości powitał również Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Pełnomocnik Rektora ds. studenckich kół naukowych, prof. dr hab. Marek Babicz. Wykład inauguracyjny pt.: „Bioróżnorodność Polskiego Parku Narodowego”, który wzbudził żywe zainteresowanie wśród słuchaczy, wygłosił Sławomir Wróbel, podleśniczy Poleskiego Parku Narodowego.


Podczas obrad można było zapoznać się z pracami naukowymi z wielu obszarów nauk przyrodniczych, przygotowanych i zaprezentowanych przez studentów z 21. zagranicznych i krajowych ośrodków akademickich. Ogółem przedstawiono 270 prac naukowych w formie prezentacji i posterów w siedmiu sekcjach tematycznych, których koordynatorami byli: dr inż. Adam Gawryluk – Sekcja Agrobioinżynierii, dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni i lek wet. Bartłomiej Szymczak – Sekcja Medycyny Weterynaryjnej, dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni i dr hab. Łukasz Wlazło, profesor uczelni – Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, dr Karolina Pitura – Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr inż. Marek Domin – Sekcja Inżynierii Produkcji, dr Urszula Szymanowska i dr Katarzyna Lisiecka – Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii, dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, profesor uczelni i dr Wojciech Płaska – Sekcja Biologii Środowiskowej.

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, podobnie jak poprzednie edycje, wsparły towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddział w Lublinie – przewodnicząca dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Oddział w Lublinie – prezes prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz; Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie – przewodniczący dr hab. Robert Gruszecki, prof. uczelni; Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie – przewodniczący dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział w Lublinie – przewodniczący dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni; Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Koło w Lublinie – przewodnicząca dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj; Polskie Towarzystwo Zoologów – prezes dr hab. Jarosław Wiącek, prof. uczelni.

Prezentacje i postery oceniały komisje konkursowe, w tym oddzielne komisje tworzyli przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które podjęły decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień w każdej sekcji tematycznej.

Wszystkie prace prezentowane w ramach IV Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych wydano w formie e-książki streszczeń 

W ramach konferencji przygotowywane są również monografie: „Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii”, „Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków”, „Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska”, „Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej”, które obecnie są poddawane procesowi redakcyjnemu i po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (20 pkt. wg wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN).

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pozwoliło na prezentację aktywności badawczej młodych naukowców, jak też na upowszechnienie nauki poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy na temat aktualnych wyzwań naukowych Polsce i na świecie.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Krzysztof Kowalczyk. Patronat medialny objęły: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie – TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni.

Komitet Naukowy tworzyli: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni  – przewodnicząca, prof. dr hab. Marek Babicz, prof. dr hab. Brygida Ślaska, prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, dr hab. Halina Lipińska, prof. Uczelni, dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. Uczelni, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni, dr hab. Dariusz Góral, prof. Uczelni, dr Oleksandr Tsereniuk.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie: prof. dr hab. Marek Babicz – przewodniczący, dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska – sekretarz, mgr inż. Iwona Joć – sekretarz, dr inż. Adam Gawryluk – sekretarz, dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni, dr inż. Marek Domin, mgr Karolina Kwapisz, mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda, dr Karolina Pitura, dr Wojciech Płaska, dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni, dr Urszula Szymanowska, mgr inż. Dorota Szewczuk, lek. wet. Bartłomiej Szymczak, Daria Adamczyk, Julia Darowicka, Weronika Huszcz, Aleksandra Kurzajewska.

W ramach wydarzenia po raz pierwszy zorganizowano konkurs dla szkół ponadpodstawowych pt.: „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie – Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

Ideą konkursu jest rozwijanie zdolności, kreatywności i pogłębienie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, jak też kształtowanie świadomości i postaw związanych z tożsamością regionalną, odkrywania i doceniania różnorodności, niepowtarzalności i specyfiki regionów.

Konkurs cieszył się dużą popularnością, a swoje prace w postaci posterów (po wstępnej weryfikacji) w różnych sekcjach tematycznych zaprezentowali uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Mińsku Mazowieckim, Oleszycach, Warszawie, Toruniu, Suwałkach, Jabłoniu, Lublinie.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Marek Babicz
Galeria
Zobacz
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP
Damian Bartnik /DRiP