16 września 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę nr 941/2021 w sprawie pozytywnej oceny programowej kierunku inżynieria rolnicza i leśna prowadzonego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 
Tym samym PKA potwierdziła, że proces kształcenia umożliwia studentom tego kierunku osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Inżynieria rolnicza i leśna prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Produkcji.