Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 – program współpracy transgranicznej

Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 rozpocznie się w maju i potrwa do końca lipca 2023 roku.

 

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki unijne w następujących priorytetach:

  • Zdrowie, z budżetem wielkości 37,36 mln euro

Cel: zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym POZ oraz wspieranie
przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowe

 

  • oraz Środowisko (43,75 mln euro).

Cel 1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego

Cel 2: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważona gospodarka wodna

Cel 3: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej
oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia

 

Wnioski będzie można składać tylko w języku angielskim poprzez Centralny system teleinformatyczny 2021.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu PBU.  Natomiast zestaw dokumentów zostanie opublikowany w zakładce PL-UA 2021-27.

 

Aby pomóc wnioskodawcom zorganizowane zostaną dwa bezpłatne Fora Poszukiwania Partnerów. Pierwsze z nich, dla priorytetu Zdrowie, odbędzie się 19–21 kwietnia 2023 r. w Rzeszowie, zaś drugie dla priorytetu Środowisko 26–28 kwietnia 2023 r. w Lublinie.

 

W maju, po ogłoszeniu naboru, dla przyszłych wnioskodawców zorganizowane zostaną szkolenia, także online. Informacje na temat miejsca i rejestracji opublikowane będzie na stronie Programu PBU.

 

Drugi nabór wniosków dla osi priorytetowych:

  • Turystyka, z budżetem 35,87 mln euro
  • oraz Współpraca (budżet 5,11 mln euro przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej)

jest planowany w 2024 roku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).