Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy, międzynarodowy konkurs pod nazwą „International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine” (IMPRESS-U), organizowany przez instytucje z sześciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Inicjatorem konkursu i agencją wiodącą, w której odbędzie się ocena merytoryczna wniosków, jest amerykańska agencja National Science Foundation (NSF).

Konkurs IMPRESS-U skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie równieżLitwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójny program badań oraz opierać się na zrównoważonym wkładzie wszystkich zaangażowanych w projekt zespołów badawczych. Temat projektu może dotyczyć wszystkich obszarów nauki, z wyjątkiem badań humanistycznych oraz medycznych. Polska część projektu musi obejmować badania podstawowe.

Kierownicy polskich zespołów muszą mieć co najmniej stopień doktora, a do zespołów realizujących badania mogą być zaangażowani wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

Nabór wniosków prowadzony będzie do końca 2025 roku, może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie pula dostępnych środków w NCN lub instytucjach partnerskich. Na finansowanie projektów realizowanych przez polskie zespoły Rada NCN przeznaczyła 10 mln zł.

Aby ułatwić proces tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, które wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w ramach programu IMPRESS-U udostępniono narzędzie – Partner Search Tool do wyszukiwania potencjalnych partnerów, dostępne pod na stronie NCN poświęconej konkursowi.

Zagraniczne zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu IMPRESS-U o środki finansowe na realizację wspólnego projektu do właściwych dla siebie instytucji partnerskich, zgodnie z wymogami określonymi przez poszczególne instytucje partnerskie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCN-u.