II Konferencja Młodych Naukowców
organizowana przez Radę Młodych Naukowców
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB

Nowoczesne rolnictwo dla biogospodarki

01 czerwca 2022 r. (online )

OBSZARY TEMATYCZNE:

  1. Ochrona środowiska i zachowanie bioróżnorodności gatunkowej w nowoczesnym rolnictwie.
  2. Surowce do produkcji zdrowej żywności oraz racjonalne gospodarowanie wytworzonymi produktami.
  3. Diagnostyka oraz zwalczanie chorób roślin rolniczych i zwierząt gospodarskich.
  4. Pozażywieniowe wykorzystanie surowców rolniczych w produkcji odnawialnych zasobów biologicznych zgodnie z założeniami gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ).
  5. Odporność roślin na suszę i optymalne gospodarowanie wodą.

 

Dla kogo: studenci, magistranci, doktoranci, młodzi naukowcy z tytułem doktora

WAŻNE TERMINY:

  • zgłoszenie na konferencję, nadsyłanie streszczeń referatów i posterów w języku polskim/angielskim – do 30 kwietnia 2022 r.

*Streszczenia (max 1 strona A4) należy przygotować w programie MS Word, czcionka Times New Roman 12, podając tytuł wystąpienia, autorów wraz z afiliacją oraz słowa kluczowe i przesłać na adres e-mail:

  • potwierdzenie przyjęcia streszczenia referatu/posteru – do 10 maja 2022 r.

Możliwość opublikowania artykułów pokonferencyjnych w formie tzw. short communication, minireview lub artykułów regularnych w czasopiśmie Herba Polonica (MEiN 70 pkt).

 Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodnicząca: Dr hab. Małgorzata Łochyńska, prof. IWNiRZ-PIB
Dr hab. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ- PIB
Dr inż. Aleksandra Wawro
Dr inż. Jakub Frankowski
Dr inż. Małgorzata Strzelczyk

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodnicząca: Dr inż. Aleksandra Wawro
Dr inż. Jakub Frankowski
Dr inż. Zyta Waraczewska
Mgr Joanna Grześkowiak
Robert Czarnecki