Uprzejmie informujemy, że dwoje pracowników Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski oraz dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni, otrzymało grant Rektora Politechniki Lubelskiej na finansowanie interdyscyplinarnych badań  i wydanie wysoko punktowanej publikacji w 2022 r. w ramach konkursu na: Przyznawanie, realizację i rozliczanie programu projakościowego pn.: „Granty na finansowanie kosztów interdyscyplinarnej, wysoko punktowanej publikacji”.

Dane współautorów artykułu naukowego:

Imię i nazwisko

Dyscyplina naukowa

Uczelnia

Cezary Kwiatkowski

Rolnictwo i ogrodnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Elżbieta Harasim

Rolnictwo i ogrodnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Justyna Kujawska

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Politechnika Lubelska

Wojciech Cel

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Politechnika Lubelska

Monika Kulisz

Nauki o zarządzaniu i jakości

Politechnika Lubelska

Lidia Bandura

Inżynieria lądowa i transport

Politechnika Lubelska


Tytuł artykułu naukowego:
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania emisji gazów cieplarnianych z gleby wzbogaconej w dodatki zwiększające i stabilizujące zasób biogenów/Application of the artificial neural network to forecast the greenhouse gasses emission from soil supplemented with additives enhancing and stabilizing nutrient stock

Celem planowanych badań jest ocena zmienności strumienia emisji gazów cieplarnianych z gleby nawożonej różnymi rodzajami nawozów (mineralny konwencjonalny, poferment, mineralny niekonwecjonalny) oraz wzbogaconej w dodatki mające na celu zwiększenie zdolności sorpcyjnej (biowęgiel i zeolity) oraz skorelowanie szybkości ich emisji z właściwościami gleby i czynnikami zewnętrznymi.

Nazwa czasopisma – Journal of Cleaner Production /Elsevier/

Liczba punktów za publikację zgodnie z aktualnym wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki = 140

Wartość Impact Factor (JCR) = 9.297