W dniach 16-20 maja 2022 r. odbyła się kolejna odsłona wydarzenia pod tytułem „Gra o Karierę – 2022”.

Biuro Karier będące częścią Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie również włączyło się w tą inicjatywę.

 „Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie” to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP. Celem programu jest promocja działalności Biur Karier na uczelniach wyższych w całej Polsce, zacieśnienie współpracy oraz utrwalenie ich pozytywnego wizerunku zarówno w środowisku zewnętrznym jak i uniwersyteckim. Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z całego kraju.

W ciągu pięciu dni rozwojowych studenci Uczelni mieli okazję wziąć udział w „Panelu z Pracodawcami”, w warsztatach oraz w konsultacjach z doradcami zawodowymi Biura.

W trakcie tegorocznej inicjatywy odbył się  panel dyskusyjny z przedstawicielami pracodawców oraz instytucji rynku pracy. W trakcie spotkania studenci  uzyskali informacje na temat zasad rekrutacji oraz możliwości rozwoju w konkretnych branżach. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy na określonych stanowiskach, wymaganiach stawianych kandydatom, procesie rekrutacji, możliwościach rozwoju osobistego oraz ścieżkach kariery.

W panel wzięli udział przedstawiciele firmy Stock-Polska Sp. z o.o.: Patrycja Rudnicka – NPD Junior Manager, Joanna Dawidowicz – R&D Manager, Michał Krupa – Lider Zespołu Zakupów, Kamil Szaruga – Lider zespołu produkcyjnego, Konrad Grochowski – Kierownik Obszaru, Anna Olszewska – Kierownik Jakości oraz Agnieszka Krzyżanowska – Specjalista ds. Komunikacji Wewnętrznej. Prelegenci z firmy Stock-Polska Sp. z o.o. w interesujący sposób przedstawili prezentację pt. „Mamy MOC – Od pomysłu po realizację, czyli proces powstawania nowych produktów Stock Polska z perspektywy 6-ciu specjalistów”. Uczestnicy panelu dowiedzieli się jak wygląda praca nad nowymi produktami w Stock Polska. Poznali proces produkcji: od pomysłu aż do realizacji. Zapoznali się z surowcami i procedurami jakościowymi. Nie zabrakło również omówienia niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, jakie powinna posiadać osoba aplikująca na stanowisko technologa, sensoryka czy specjalisty projektującego nowe wyroby.
W ramach współpracy z instytucjami rynku pracy w Panelu wzięły udział: Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Magdalena Jezierska doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Panie przekazały informacje w jaki sposób poprzez staże i szkolenia nabywać umiejętności praktyczne do wykonywania pracy, o tym dla kogo są staże i szkolenia organizowane przez PUP w Lublinie, kto może je organizować, jak uzyskać staż i szkolenie oraz czym jest bon stażowy i szkoleniowy. Dodatkowo uczestnicy panelu dowiedzieli się czym jest dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej oraz kto może otrzymać dofinansowanie do pierwszej działalności. Prelekcja zakończyła się informacją o bonach na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.Kolejnym prelegentem był  Paweł Dzierżak – Country Director  przedstawiciel Firmy Camp Leaders Poland sp. z o.o. Wystąpienie dotyczyło możliwości studenckich wyjazdów wakacyjnych do Stanów Zjednoczonych. Dyrektor opowiedział o warunkach formalnych udziału w programie work and travel, o procesie rejestracji i wypełniania aplikacji, procedurze wizowej oraz podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych po ukończeniu kontraktu. Zostały przedstawione główne założenia Programu Wymiany Kulturowej ze Stanami Zjednoczonymi, uczestnicy mogli zapoznać się z relacjami uczestniczek programu.Każdy z prelegentów poruszył istotne zagadnienia z rożnych obszarów rynku pracy i zainteresowań branżowych, motywujących uczestników do rozwoju zawodowego. Z pewnością spotkanie przyczyni się do zwiększenia świadomości w planowaniu własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej studentów Uczelni.Kolejnym punktem „Gra o Karierę – Biura Karier dla Ciebie” były warsztaty tematyczne mające na celu doskonalenie umiejętności miękkich, zwiększenie kreatywności  i budowania osobistej marki jako metod zwiększających szansę przy ubieganiu się o atrakcyjne miejsca pracy.

Prowadzącą spotkanie warsztatowe pod tytułem: „Rozmowa rekrutacyjna po angielsku” była Dorota Marniak – Program Manager @Resort Leaders – Firma Camp Leaders. Studenci dowiedzieli się jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku, jakie są najczęściej pytania zadawane przez rekruterów, jakich zwrotów używać i jakich błędów nie popełniać. Podczas spotkania otrzymali również cenne wskazówki, które będą mogli wykorzystać w praktyce planując przyszłość zawodową.
W kolejnych dniach wydarzenia doradcy zawodowi Biura Karier  przeprowadzili następujące warsztaty:

„Włącz się do gry” – informacje o ofertach pracy, praktyk, wolontariatu i studiów podyplomowych – przekazanie idei kształcenia ustawicznego. Prowadzącą warsztaty była  mgr inż. Dorota Piekutowska. Ofertę studiów podyplomowych w Uczelni przekazała studentom dr Renata Reszka-Dyrka – Kierownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

“Poznaj siebie – zaplanuj swoją karierę”- indywidualne doradztwo zawodowe połączone z profilowym badaniem kompetencji prowadzone było przez doradcę zawodowego – mgr Magdaleną Bohuniuk.
Zarówno „Panel z Pracodawcami”, jak i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów. Pozytywne informacje zwrotne potwierdzają, że warto łączyć naukę z biznesem. Organizacją wydarzenia zajęli się:  mgr inż. Dorota Piekutowska oraz mgr Magdaleną Bohuniuk – pracownicy: Biura Karier, Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

                                                                                                  fot. Alicja Jaroszewska / BiiM
Biuro Karier UP Lublin
[“Panele z Pracodawcami” są realizowane w ramach  Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany  dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe  programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). ]
Galeria
Zobacz