Mgr Tadeusz Grabowski pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego realizuje projekt pt. “Opracowanie i wdrożenie systemu do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych do pojenia zwierząt na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego”

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Roztoczański Park Narodowy.


mgr Tadeusz Grabowski
Zatrudnienie: Roztoczański Park Narodowy
Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. społecznych funkcji i monitoringu
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski / Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł projektu:

„Opracowanie i wdrożenie systemu do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych do pojenia zwierząt na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego”

Założenia:

Realizacja projektu w ramach doktoratu wdrożeniowego jest wynikiem wieloletniej współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne skutkujące m.in. niedoborem wody i  występowaniem suszy.  

Kompleksowe wykorzystanie wód opadowych może powodować ograniczenie wykorzystania wód podziemnych. Przyczynia się do szeroko pojętej ochrony wód i przeciwdziałania suszy. Daje możliwości wykorzystania wód opadowych do celów hodowlanych, sanitarnych, technicznych i przeciwpożarowych w obszarach deficytu wody.

Wody opadowe, pochodzące z systemu mogą być wykorzystane dodatkowo w naturalizacji półnaturalnych i androgeniczno-darniowych zbiorowisk łąkowych i pastwisk oraz produkcji nawozu z obornika, co może mieć duże znaczenie w układzie hodowlanym i krajobrazowym szczególnie w obszarze cennym przyrodniczo.

Cel badań:

Realizacja projektu w ramach doktoratu wdrożeniowego ma na celu ograniczenie zużycia wody o wysokiej jakości i ochronę ilościową zasobów wód podziemnych oraz opracowanie założeń do zrównoważonego wykorzystanie wód opadowych.  

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wody opadowe mogą być wykorzystane, po uzdatnieniu do pojenia zwierząt i celów sanitarnych. Przypuszcza się, że wody opadowe w obszarze cennym przyrodniczo w większym stopniu mogą być przydatne do tego celu. Po rozpoznaniu ich stanu fizykochemicznego na etapie pozyskania, transportu i gromadzenia, możliwe będzie opracowanie, wdrożenie i zbadanie funkcjonowania pilotażowej instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych z systemem uzdatniania. Analiza jakościowa i ilościowa wód opadowych zostanie porównana z wodami powierzchniowymi i podziemnymi w zlewni strumienia Świerszcz biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i hodowlane.

Przedmiot wdrożenia:

Zrównoważona instalacja gospodarowania wodami opadowymi w osadzie leśnej Florianka w  Ośrodku Hodowli Zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Zakłada się, że instalacja składać się będzie z 5 modułów; pozyskania, gromadzenia, redystrybucji i uzdatniania wody w celu pojenia zwierząt, aktywnej ochrony przyrody – okresowego zasilania miejsc rozrodu płazów, technicznego wykorzystania wody do celów gospodarczych (mycie maszyn, podlewanie trawników), sanitarnego wykorzystywania (spłukiwanie toalet w sanitariacie kontenerowym), przeciwpożarowego.