Miło nam poinformować, że na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni z Katedry Energetyki i Środków Transportu z Wydziału Inżynierii Produkcji w dniach 30.11.2021-01.12.2021 reprezentowali Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, jako przedstawiciele Interesariusza, w wizycie studyjnej w Karelii Północnej (Finlandia) w ramach międzynarodowego projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami w zakresie kreowania i opracowania metod oraz środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym oraz na obszarach wiejskich. Projekt wspiera działania w tym sektorze, szukając rozwiązania dla potrzeb energetycznych w sposób zrównoważony, opłacalny i społecznie odpowiedzialny.

W ramach projektu AgroRES zaplanowano działania, których celem jest pogłębianie wiedzy oraz wdrażanie dobrych praktyk w działalności regionalnych interesariuszy, poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w projekcie.

Podczas spotkania w Karelii Północnej przedstawiciele Uniwersytetu uczestniczyli w wizytach studyjnych tj. m.in. w:

  • Spółdzielni Energetycznej Eno, która została założona w 1999 roku przez 12 lokalnych właścicieli lasów w celu oszczędnego produkowania ciepła pochodzącego z drzew dla lokalnej społeczności,
  • Firmie BioKymppi Ltd, która specjalizuje się w przetwarzaniu różnych odpadów organicznych na energię elektryczną, ciepło i nawozy. Nawozy produkowane są zarówno dla rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego. Oferuje również usługi eksperckie i szkoleniowe związane z branżą biogazową,
  • Farmie Ekologicznej Koivikon Kartano, ekologicznej farmie mlecznej ściśle współpracującej z placówkami edukacyjnymi w celu zapewnienia uczniom miejsca do ćwiczeń praktycznych, w otoczeniu zwierząt hodowlanych, maszyn rolniczych i podczas prac polowych,
  • Parku Energii Sirkkala, platformie badawczej i edukacyjnej, która przez swoje działania zwiększa świadomość na temat produkcji i wykorzystania energii odnawialnej,
  • Koivikon Kartano, samowystarczalnym energetycznie gospodarstwie.

Należy podkreślić, że zaangażowanie Uniwersytetu jako Interesariusza w prace w ramach projektu, ma na celu wspomóc województwo m.in. w opracowywaniu tzw. planu działań, który będzie zawierał wytyczne dla wzmacniania i promowania OZE na terenach rolniczych w regionie.