15 kwietnia 2021 r. została powołana Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina.  W jej skład wchodzi dziesięciu specjalistów, przedstawicieli wszystkich szkół wyższych Lublina, ekspertów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i akademickości. Przedstawicielem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

Rada została powołana na czas trwania kadencji prezydenta miasta. Jej członkowie będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając za pracę wynagrodzenia. Na pierwszym posiedzeniu wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Jak powiedział prezydent Krzysztof Żuk, Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina to ważny głos doradczy w sprawach pozyskiwania inwestorów, rozwoju klastrów branżowych, tworzenia nowych start-upów czy umiędzynarodowienia lubelskich firm i uczelni.

Zakres działania Rady obejmuje:

 – kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina jako odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej;

 – wspieranie procesu pozyskiwania przedsiębiorców zewnętrznych;

 – współdziałanie na rzecz wszelkich powiązań kooperacyjnych lubelskich przedsiębiorców, w tym klastrów branżowych;

 – podejmowanie działań z zakresu rozwoju potencjału akademickości;

 – opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;

 – współdziałanie na rzecz umiędzynarodowienia firm i instytucji działających na terenie miasta;

 – współpracę, wymianę informacji i upowszechnianie zasad kultury otwartości na rzecz rozwoju rozwiązań innowacyjnych i społeczności start-upowych;

 – inicjowanie i proponowanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;

 – współpracę ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.