Informujemy, że w dniach 10.05.2021r. do 15.06.2021r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” – POWR.03.01.00-00-t152/18. 

Celem głównym projektu jest:

– podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych dla 190 uczniów/uczennic szkół podstawowych położonych na obszarze Polski poprzez udział w zajęciach warsztatowych z udziałem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w okresie 4.03.2019 – 30.12.2021.

– poprawa relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

– rozwój młodzieży na drugim etapie edukacji z chemii poprzez poszerzenie oferty Katedry Chemii o dodatkowe zajęcia laboratoryjne. Cel ten będzie realizowany poprzez rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia.

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu.

fomularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
Zobacz
oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2)
Zobacz