Bezzwrotna pomoc materialna dla byłych pracowników UP w Lublinie (ZFŚS)

KOMUNIKAT
dotyczący bezzwrotnej pomocy materialnej dla byłych pracowników (emerytów lub rencistów) UP w Lublinie ze środków ZFŚS


Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy emeryci lub renciści UP w Lublinie, w roku 2021 mogą otrzymać jednorazową bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS.            


Podstawą do przyznania świadczeń ze środków FS, zgodnie z regulaminem ZFŚS UP w Lublinie, jest średniomiesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie emeryta/rencisty, z roku podatkowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia, wynikający z uzyskanych w rodzinie przychodów wykazanych w rocznych zeznaniach podatkowych PIT za 2020r.


PIT40A -przychód; PIT37 -przychód minus składki społeczne; PIT36 -dochód minus składki społeczne.
Zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu ZFŚS pracownik Zespołu Spraw Socjalnych ma prawo żądać do wglądu zeznania podatkowe dokumentujące wysokość przychodu na członka rodziny wskazane we wniosku.

 Wysokość świadczenia:

Średniomiesięczny przychód na członka rodziny (emeryta/rencisty)Kwota świadczenia
do 2 000 zł1500 zł
od 2001 zł – do 3000 zł1200 zł
od 3001 zł – do 4000 zł900 zł
od 4001 zł – do 5000 zł600 zł
powyżej 5000 zł300 zł

Wypełnione wnioski (wniosek do pobrania – kliknij, aby pobrać) należy dostarczyć do Zespołu Spraw Socjalnych jednym z poniższych sposobów:
1. w postaci elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego i odręcznie podpisanego wniosku na adres skrzynki mailowej:
2. w postaci papierowej:
– wrzucając wniosek do urny wystawionej w głównym holu budynku Rektoratu,  ul. Akademicka 13;
– za pomocą Poczty Polskiej (przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Spraw Socjalnych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin).

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 15 marca do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Warunkiem wypłaty świadczenia jest terminowe i poprawne wypełnienie wniosku o bezzwrotną pomoc materialną.

Świadczenie wypłacane będzie od 31 maja br. na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.


Dla osób, które nie posiadają rachunków bankowych, wypłata świadczenia będzie możliwa w każdym oddziale  Banku Pekao S.A. po okazaniu dowodu osobistego, od dnia 31 maja  do dnia 31 lipca 2021 r.


Wszelkich informacji udziela Zespół Spraw Socjalnych pod nr tel. 81 445-69-11

Lublin, 12.03.2021

Zespół Spraw Socjalnych