Program im. Mieczysława Bekkera ma na celu wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.  

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. 

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi: 

  • od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca, 
  • od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. 

NAWA przewiduje ponadto możliwość dodatkowego finasowania w postaci „komponentu krajowego” dla Stypendystów, których wyjazdy będą trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na: 

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery; 
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej; 
  • odbyciu stażu podoktorskiego; 
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia; 
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.  

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.  

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o finansowanie w danym naborze. 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się na stronie internetowej NAWA.   

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().