Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

  • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego Załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz
  • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć
6 000 000 zł.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie odbywał się w terminie: od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ARiMR.

Osoba do kontaktu:
Mgr Izabela Czaja-Banasiak
Tel. 081 445 69 68
e-mail: