Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 • monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych;
 • udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji
 • wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością;

 

 

Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • min. 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w ramach funduszy UE;
 • udział w realizacji (jako kierownik/ koordynator/ specjalista ds. rozliczeń lub stanowisko równorzędne) przynajmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, programów krajowych lub międzynarodowych lub przygotowanie przynajmniej 2 ocenionych pozytywnie wniosków o dofinansowanie projektów;
 • bardzo dobra znajomość zasad pisania i rozliczania projektów oraz praktyczne doświadczenie związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, raportów i sprawozdań finansowych;
 • ukończone kursy, szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami/zaświadczeniami z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania projektów;
 • dobra znajomość języka angielskiego, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 • zestawienie przygotowanych i/lub realizowanych projektów współfinansowanych  ze środków EFRR, EFS, FS, programów krajowych lub międzynarodowych, zawierające: tytuł projektu, program/działanie/ nr konkursu, zakres uczestnictwa kandydata w projekcie;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13   20-950 Lublin  lub składać   w Sekretariacie Uczelni ( Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „ oferta – specjalista CN” do dnia 13 stycznia 2017 r.  do godz. 14.00.