Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


 

Wymagania wobec kandydata:

  1. spełnienie  warunków wymaganych od kandydata na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza, określonych w § 88 ust. 11 Statutu Uczelni,
  2. znajomość zadań ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego szkoły wyższej,
  3. co najmniej 8-letni staż pracy w bibliotece szkoły wyższej lub innej bibliotece naukowej,
  4. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem,
  5. umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
  6. posiadanie wiedzy w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 

Wymagane dokumenty od kandydata:

1.      CV i list motywacyjny,

2.      koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Głównej,

3.      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4.      wykaz dorobku naukowego,

5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
 

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w Biurze Rektora, pok. 267, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, w terminie do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15.00. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Biura Rektora, a w przypadku przesłania pocztą- data stempla pocztowego.

 
 
 

Lublin, dnia 21 grudnia 2016 r.