Oczyszczalnie gruntowo-roślinne – naturalna metoda oczyszczania ścieków

Opis: Oczyszczalnie hydrofitowe wzorowane są na systemach, których praca symuluje naturalne warunki hydrauliczne i siedliskowe ekosystemów bagiennych. W środowisku system taki jest przez większość roku naturalnie podmokłym terenem, gdzie stały stan nasycenia wodą powoduje rozwój charakterystycznych roślin bagiennych i wodolubnych (hydrofitów). Hydrofitowa metoda oczyszczania ścieków to proces biologiczny zachodzący przy współudziale mikroorganizmów heterotroficznych (cudzożywnych) egzystujących w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych złożach – filtrach roślinnych stanowiących główny element oczyszczalni. Specyficzne warunki panujące w filtrze sprzyjają rozwojowi hydrofitów intensyfikując procesy utleniania i redukcji zanieczyszczeń, które wspomagane są przez zachodzące procesy sorpcji, sedymentacji i asymilacji, dzięki czemu usuwana jest znaczna część zanieczyszczeń ze ścieków. 

 

Prowadzący: Magdalena Gizińska-Górna

 

Liczba osób:  do 30

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, zajęcia interaktywne