Ocena mikrobiologiczna żywności

Opis: Problematyka  bezpieczeństwa  i  higieny żywności  uważana  jest  za  priorytetową, zwłaszcza  po  przystąpieniu  Polski  do  Unii  Europejskiej.  Badania  dotyczące  określenia poziomu  zanieczyszczeń mikrobiologicznych  surowców  i  produktów  gotowych  mogą informować o  higienie  procesu  lub  nieprawidłowościach  technologicznych,  a  także o zagrożeniach   bezpieczeństwa   konsumenta .   Ocena   mikrobiologiczna   produktu powinna  dotyczyć  określenia  zarówno  obecności  drobnoustrojów  chorobotwórczych, które  mogą powodować  zatrucia  pokarmowe,  jak  również ilości  mikroorganizmów niechorobotwórczych, odpowiedzialnych za pogorszenie cech smakowych i zapachowych, czego efektem końcowym jest zepsucie produktu. W ramach warsztatów przedstawione zostaną nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów występujących w żywności. Przygotowanie próbek żywności do badań oraz ich analiza mikrobiologiczna. Oznaczanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz potencjalnie chorobotwórczych, występujących w żywności, określanie miana. Badanie stanu sanitarnego warunków produkcji żywności – analiza mikrobiologiczna wody, pomieszczeń oraz opakowań.

 

Prowadzący: Andrzej Lisowski

 

Liczba osób: do 30

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: zajęcia w laboratorium