Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

Uchwałą nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434).

Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych;
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia;
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7;
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
 

Stypendium naukowe może być przyznane, doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich;
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia;
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski;
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
 

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.
 
 

Szacunkowa ogólna kwota przyznanego stypendium dla studenta będzie wynosić 7 020 zł, a dla doktoranta  8 775 zł.

 

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane w terminie od 1 do 31 października br. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Ujednolicony tekst uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434) oraz formularz wniosku o przyznanie stypendium, są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin w banerze umieszczonym na głównej stronie zatytułowanym „Stypendia dla studentów i doktorantów”

(http://www.lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/miejskie-certyfikaty-szkola-promujaca-zdrowie-rozdane,72,1082,1.html).
 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 7 i pod numerem tel. 81 466 39 82.