Dr n. wet Maciej Grzybek laureatem stypendium MNiSW


Miło nam poinformować, że dr n. wet. Maciej Grzybek (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt) został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W wyniku przeprowadzonego konkursu ze zgłoszonych 1137 kandydatur nagrodzono 168 młodych naukowców, w tym dwóch reprezentantów lubelskiego środowiska naukowego.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców MNiSW stanowią nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Dr Maciej Grzybek jest absolwentem University of Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czerwcu 2016 roku, obronił tezę doktorską pt: „Analysis of anthelmintic activity of pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds extraxts” uzyskując tytuł doktora nauk weterynaryjnych ze specjalnością w parazytologii weterynaryjnej. Praca została zgłoszona do wyróżnienia przez obu recenzentów. Jest autorem 12 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz 15 doniesień na konferencjach krajowych i międzynarodowych (sumaryczny IF= 22,45; 297 pkt. MNiSW).

 

 

dr Maciej Grzybek

 

Tematyka badań dr Grzybka skupia się na dwóch dziedzinach naukowych – parazytologii i epigenomice. W dziedzinie parazytologii prowadzi badania dotyczące analizy wpływu czynników zewnętrznych (rok, miejsce badania, klimat) oraz wewnętrznych (płeć, wiek, status społeczny, status rozrodczy) na struktury społeczne pasożytów u ssaków. Dr Grzybek jest członkiem międzynarodowego zespołu w projekcie Pol Vole, którego celem jest długoterminowa analiza parazytofauny nornicy rudej na terenie pojezierza Mazurskiego. Jest to najdłużej prowadzony monitoring parazytofauny dzikich gryzoni w tej części Europy. Obecnie dr Maciej Grzybek prowadzi badania w Zakładzie Parazytologii realizując swój projekt badawczy pt. ” Analysis of the relative importance in long-term studies of the factors regulating the seroprevalence of Toxocara spp. in bank voles (Clethrionomys glareolus) in N.E. Poland”. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski) i za granicą (Trinity Collage Dublin, Cardiff University, University of Nottingham), co potwierdzają wspólne publikacje oraz wyjazdy stażowe.

Druga dziedzina badań dr Grzybka obejmuje zagadnienia z epigenomiki komórek macierzystych. Dr Grzybek zajmuje się analizą procesów epigenetycznych leżących u podłoża utrzymania przez komórki stanu macierzystego. Badania prowadzone w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w ramach projektu NCN Preludium maja doprowadzić do otrzymania informacji na temat epigenetycznej regulacji procesów transkrypcyjnych w genomie komórek niezróżnicowanych u świń.

 

Prywatnie dr Grzybek jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. W wolnych chwilach podróżuje, pływa na windsurfingu i słucha muzyki reggae.

Gratulujemy!

 

[ Lista nagrodzonych na stronach MNiSW ]