Nowy program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020

dotyczący kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Erasmus+ swoim zasięgiem obejmuje edukację szkolną, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych, młodzież orza projekty centralne i sport. Działania programu Erasmus+ obejmują trzy kluczowe akcje zarządzane przez Narodowe Agencje Programu oraz projekty centralne (Jean Monnet i Sport) realizowane na poziome europejskim przez instytucje i organizacje w Europie.

Poszczególne akcje obejmują:

AKCJA 1: Mobilność edukacyjna osób
 • Międzynarodowa mobilność edukacyjna studentów, absolwentów, pracowników
 • Wspólne Studia Magisterskie Erasmus Mundus (Joint Master Degrees)
AKCJA 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (nowe programy nauczania, zróznicowane metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrnym uczelni) realizowana poprzez:
 • Partnerstwa stretegiczne
 • Sojusze na rzecz wiedzy
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
AKCJA 3: Wsparcie dla reform w obszarze edukacji
Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.
 
Ponadto Mobilność międzynarodowa Erasmus+ zostaje rozszerzona o tzw. kraje partnerskie/trzecie, sąsiadujące z Unią Europejską, które dopuszczono do udziału w niektórych Akcjach Erasmus+ (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bosnia i Hercegowina, Kosovo, Czarnogóra, Serbia, Federacja Rosyjska).
 
Erasmus+ jest kontynuacją programu „Uczenie się przez całe życie”. Wspiera międzynarodową współpracę szkół uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i absolwentów za granicę na część studiów i praktyki, finansuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi.
 
Szczegółowe informacje:
Udział w programie Erasmus+  Akcja 1: ‘Mobilność edukacyjna’ to: 
dla studentów i absolwentów:

 • realizacja części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu
 • praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie (studenci)
 • staż absolwencki w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie (tzw. "recent graduates")
 • poprawa znajomości języków obcych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • poznanie innych kultur
 • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy pracowników (nauczyciele akademiccy, inni pracownicy) do zagranicznych instytucji w celu udziału w szkoleniach
 • udział pracowników w różnego rodzajuprojektach
dla pracowników:

dla uczelni:

 • umiędzynarodowienie kształcenia
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej
 • poszerzanie oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru