Program ERASMUS+ – przedłużenie pobytu

 

Jeżeli spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony uczelni partnerskiej,Twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym,i chciałbyś przedłużyć swój pobyt o kolejne miesiące lub na kolejny semestr, jest to możliwe.
 
Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:
  • pobyt w uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
  • może się zdarzyć, że ze względu na ograniczoną liczbę stypendiów Erasmusa, będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejne miesiące lub kolejny semestr z własnych środków finansowych.
Aby przedłużyć swój pobyt musisz dopełnić formalności z tym związane.

Procedura przedłużania pobytu:

  • skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (prodziekan ds. dydaktyki) w celu uzyskania wstępnej zgody oraz z Biurem Wymiany Międzynarodowej, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat procedury. Procedurę przedłużania musisz rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pierwszego semestru tak, aby aneks do umowy został podpisany przez Ciebie, prodziekana i koordynatora uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania Twojej umowy z Uczelnią.

 

Uwaga!
Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody prodziekana i koordynatora uczelnianego oraz poinformowania Biura nie będą, w żadnym wypadku akceptowane.
  • napisz podanie do koordynatora uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą . Podaj w nim dokładne daty dalszego pobytu, zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać Twoja umowa z Uczelnią oraz motywację. 
    Do podania należy dołączyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej o akceptacji na kolejne miesiące lub kolejny semestr.

 

Uwaga!
Podanie, w którym nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą brane pod uwagę. Dokładne daty są niezbędne przy określeniu ewentualnego dodatkowego grantu.
Podanie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Wymiany Międzynarodowej (BWM).
  • uzgodnij nowe "Porozumienie o programie studiów" (Learning Agreement for Studies, LAS)oraz Kartę uzgodnień na kolejny okres. Oba dokumenty prześlij razem z podaniem i zaświadczeniem.

 

Uwaga!
Powyższe dokumenty prześlij najpierw drogą mailową do pracowników Biura – ułatwi to ustalenie ostatecznej formy Twojego LA i Karty uzgodnień.
Pozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami Zespołu.
  • po uzyskaniu zgody od prodziekana i koordynatora uczelnianego otrzymasz kopię podania, egzemplarz "Porozumienia o programie zajęć" i Karty uzgodnień. Prześlemy Ci również niezbędne zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa oraz stosowny aneks do umowy.
  • podpisz przesłany aneks do umowy i odeślij oba egzemplarze na adres Biura. Po podpisaniu przez przedstawiciela uczelni, jeden egzemplarz odeślemy Ci lub odbierzesz go po powrocie ze do kraju.

 

Zapamiętaj! 
Zgoda na przedłużenie pobytu jest zawsze warunkowa i może zostac cofnięta jeżeli w międzyczasie nie rozliczysz się finansowo i merytorycznie z pierwszego semestru, (o ile rozliczenie częściowe jest możliwe).