Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w UP w Lublinie

30 września 2016 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uroczyście zainaugurował rok akademicki 2016/2017. Na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształcenie rozpocznie 2350 studentów. Do tej pory Uniwersytet  ukończyło 66 333 absolwentów.

 

 

 

 

[ fotoreportaż ]

 

Uroczystości poprzedziła Msza Św. w intencji pracowników i studentów UP w Lublinie odprawiona w Kościele Akademickim KUL.

Dalsza część odbywała się w Centrum Kongresowego UP w Lublinie, gdzie o godz. 11:00 przy dźwiękach poloneza Senat Uczelni zajął miejsce na scenie. Wśród licznie zgromadzonych gości wydarzenia obecni byli rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele władz samorządowych, administracyjnych.

Sprawozdanie z działalności Uczelni w ubiegłym roku akademickim przedstawił prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk podkreślił, że główne tezy działania na najbliższe lata dotyczyć będą kwestii dydaktyki, racjonalizacji kosztów  i stworzenia w Uczelni mechanizmów wspierania skutecznego pozyskiwania środków finansowych na badania i rozwój zaplecza badawczego oraz modernizacji gospodarstw doświadczalnych.  „Ciągła weryfikacja oferty edukacyjnej Uczelni z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku pracy  oraz poprawa warunków studiowania. (..) Studenci  nasi mają otrzymać wykształcenie na poziomie odpowiadającym standardom europejskim. Będziemy wspierać tworzenie kierunku studiów w języku angielskim i program pozyskiwania studentów z zagranicy. (…) Dostosowując kształcenie do zmieniających się potrzeb gospodarki będziemy rozszerzać ofertę studiów magisterskich, a także na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.”

 

Odnosząc się do planów inwestycyjnych Rektor podkreślił, że „Nie planujemy w najbliższych latach inwestycji w centrum Lublina, natomiast prowadzimy prace przygotowawcze do ewentualnego utworzenia w dzielnicy Felin dwóch obiektów: Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych technologii w Ogrodnictwie oraz Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego i Hipoterapii. Zakładamy, że będą to obiekty użyteczne nie tylko dla Uniwersytetu ale również w szerokim zakresie dla mieszkańców Lublina i regionu.”

Na pierwszym roku studiów kształcenie rozpoczęło 2 350 studentów. W uroczystej immatrykulacji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych kierunków, którzy  wyróżniali się wysokimi wynikami  w rekrutacji.  Każdego z nich pasował na studenta JM Rektor, a indeksy wręczyła im prorektor. ds. studenckich i dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska.

Do swoich młodszych kolegów zwrócił się w krótkim przemówieniu przedstawiciel samorządu studenckiego, Michał Dzieciuch. Gratulując im wyboru uczelni oraz kierunku studiów, zachęcał ich do aktywności studenckiej w różnych organizacjach i kołach zainteresowań.

Wice-Kurator Oświaty,  Ryszard Golec,  wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom, a JM Rektor przekazał nagrody jubileuszowe dla jednostek uczelnianych.

Do Uczelni napłynęły też liczne listy gratulacyjne, z których wyborem zapoznał zebranych prorektor ds.  organizacji i rozwoju, prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela.

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog     z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wygłosił pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Pszczoła miodna – moda czy zwierzę ważne dla człowieka”.  Profesor zwrócił uwagę na duże zainteresowanie, jakie budzą obecnie pszczoły, nie tylko w kontekście zagrożeń, na jakie obecnie napotykają.
 

Kończąc uroczystość, JM Rektor, jak każe tradycja, trzykrotnie uderzył berłem rektorskim  stół, wypowiadając jednocześnie słowa:  Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit! (łac. niech ten rok będzie ku dobru szczęściu i pomyślności).
 

 

 

 

[tekst: BPU, fot. K. Buczkowska]