Zmiana nazwy wydziału: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt zmienia nazwę na Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2016 r.

 

Nowa nazwa lepiej odzwierciedla aktualnie prowadzone na Wydziale badania naukowe i kierunki studiów, które od 1998 roku – kiedy to zmieniono nazwę Wydziału z Zootechnicznego na Biologii i Hodowli Zwierząt – uległy zmianie: przede wszystkim rozszerzono zarówno profil badawczy jak i edukacyjny.

Wydział Zootechniczny powstał 1 września 1953 r., jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci zajmujący się naukami rolniczymi – obok Wydziału Rolnego i Weterynaryjnego. W skład jego weszły  katedry tzw. „pionu produkcji zwierzęcej”.

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Działalność naukowo-badawcza związana jest z problemami badawczymi podejmowanymi przez poszczególne jednostki, a z wielu ważnych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału należy wymienić:

– rozpoznanie mechanizmów dziedziczenia barwy okrywy włosowej u lisów pospolitych, polarnych oraz jenotów i utworzenie 2 odmian barwnych lisów pospolitych (platynopa-steli i płomienistych pasteli),
– opracowanie nowatorskich metod, aparatów i urządzeń do oceny cech behawioralnych i zrównoważenia systemu nerwowego koni oraz oceny ich procesów zapamiętywania,
– określenie wielokierunkowego (immunostymulującego, antyoksydacyjnego, przeciwwirusowego, przeciwbakteryjnego) działania naturalnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt,
– określenie wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka dla 3 polskich rodzimych ras bydła (polskiej czerwonej, białogrzbietej i polskiej czarno-białej), co było podstawą wpisania przez Min. Roln. i Rozwoju Wsi 14 grudnia 2012 r. mleka krów rasy polskiej czerwonej na listę produktów tradycyjnych,
– opracowanie programów hodowlanych dla polskich koni szlachetnych półkrwi oraz koni trakeńskich hodowanych w Polsce,
– opracowanie programu ochrony zasobów genetycznych bydła rasy białogrzbietej i uznanie w 2003 r. przez Min. Roln. i Rozwoju Wsi tego bydła za polską rasę i otworzenie dla niej księgi hodowlanej,
–  opracowanie programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w woj. lubelskim w latach 2009–2020,
– przetestowanie i wdrożenie złoża do biofiltracji oraz glinokrzemianów wykorzystywanych do redukcji zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza,
– opracowanie kierunków nowego zagospodarowania przestrzennego opuszczonych wsi Polesia Zachodniego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje twórczy wkład pracowników Wydziału w proces tworzenia i ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras zwierząt. Profesorowie: Zdzisław Zabielski uznany jest powszechnie za twórcę świni rasy gołębskiej (obecnie puławskiej), Laura Kaufman – kur rasy polbar, Adam Domański – owcy uhruskiej (obecnie polska owca nizinna – odmiany uhruskiej), Janusz Maciejowski – lisa pastelowego.

Znaczący był również wkład profesorów w zachowanie hodowli i ochronę, a niekiedy i restytucję wielu ras zwierząt. Wymienić tu należy wielkie zaangażowanie Witolda Głuchowskiego i Józefa Zięby w utrzymanie i ochronę kur rasy zielononóżka kuropatwiana oraz Zygmunta Surdackiego i Aleksandra Walkiewicza w ochronę świni puławskiej, Ewalda Sasimowskiego i Mariana Kapronia – konika polskiego i konia biłgorajskiego, Zygmunta Litwińczuka – w restytucję bydła białogrzbietego, a Romana Dziedzica – w ochronę głuszca.

Z pełną historią Wydziału można zapoznać się na jego stronie internetowej.

Wydział prowadzi obecnie dziewięć kierunków studiów i są to: behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywności, biologia, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, ochrona środowiska, zootechnika.

Zaktualizowany logotyp Wydziału znajduje się w zakładce System Identyfikacji Wizualnej. Siedziba dziekanatu oraz adres korespondencyjny pozostają bez zmian.

[BPU]