2015

ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
1.    Barbaś P., Sawicka B. 2015. Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji. Biuletyn IHAR 278, 39-48.
2.    Bartoszek K., Siłuch M., Bednarczyk P. 2015: Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types. European Journal of Remote Sensing 48, 327-344. DOI: 10.5721/EuJRS20154819.
3.    Borkowska H, Molas R, Skiba D. 2015: Plonowanie ślazowca pensylwańskiego w wieloletnim użytkowaniu. Acta Agrophysica 2015, 22(1), 5-15, ISSN 1234-4125
4.    Ćwintal M., Bartoszek K., 2015: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i przebiegu pogody na plony zielonej oraz suchej masy koniczyny białej. Annales UMCS, sec. E, 70, 2, 43-54
5.    Ćwintal M., Goliasz S., Bartoszek K. 2015. Wpływ mikroelementów (B, Mo) oraz biostymulatora i atraktanta na plony zielonej i suchej masy koniczyny białej z odrostu po zbiorze nasion. Annales UMCS, Agricultura, LXX(3), E, 11-20.
6.    Głowacka A, Klikocka H., Onuch J. 2015. Content of zinc and iron in common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.) in different weed control methods. Journal of Elementology, 20(2): 293-303. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.499
7.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B., Król B. 2015. Struktura ziela wybranych surowców leczniczych i przyprawowych i agrotechniczne możliwości jej kształtowania. Towaroznawcze Problemy Jakości/ Polish Journal of Commodity Science 3 (44), 58-67.
8.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B. 2015. Polimorfizm niełupek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) jako determinant ich wartości siewnej w warunkach laboratoryjnych. Annales UMCS Sectio E, Agricultura 70(3), 41-48.
9.    Klikocka H., Kobiałka A., Juszczak D., Głowacka A. 2015. The influence of sulphur on phosphorus and potassium content in potato tubers (Solanum tuberosum L.). Journal of Elementology, 20(3): 621-629, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.661
10.    Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B. 2015. Pobranie fosforu przez ziarno pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby. Polish Journal of Agronomy, 21: 3-10.
11.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2015. Wpływ właściwości genetycznych na wartość zdrowotną bulw słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam]). Herbalism 1 (1), 66-75. ISSN 2450-4963
12.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Contemporary Evidence On Stearidonic Acid Health – Promoting Effects. Agro Food Industry Hi-Tech 26 (4), 42-45.
13.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Yield and herb quality of thyme (Thymus vulgaris L.) depending on harvest time. Turkish Journal of Field Crops 20(1), 78-84.
14.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015.Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywność Nauka Technologia Jakość 4 (101), 162-175.
15.    Rachoń L., Szumiło G., 2015: Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) w zależności od genotypu pszenicy i intensyfikacji technologii uprawy. Annales UMCS. Sectio E, Agricultura, ISSN-0365-1118; 2015; 70(1), 33-39, http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2015/1/04.pdf
16.    Rachoń L., Szumiło G., Brodowska M., Woźniak A., 2015: Nutritional value and mineral composition of grain of selected wheat species depending on the intensity of a production technology. Journal of Elementology. 20(3), 705-715, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.640. ISSN 1644-2296, DOI 10.5601.
17.    Sawicka B., Barbaś P., 2015: Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej (Dependence potato yields on meteorological conditions in selected mesoregions of South-East Polish). Nauka Przyroda Technologie 9 (1), # 11. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11
18.    Sawicka B., Kalembasa D., Skiba D. 2015: Variability in macroelement content in the aboveground part of Helianthus tuberosus L. at different nitrogen fertilization levels. Plant Soil Environ. Vol. 61, No. 4: 158–163, http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/150323.pdf, doi: 10.17221/956/2014-PSE (IF=1,13)
19.    Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P. 2015. Dependence of chemical composition of potato (Solanum tuberosum L.) tubers on physiological indicators. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No 1, 41-50, ISSN 1392-3196 /e-ISSN 2335-8947, DOI 10.13080/z-a.2015.102.005
20.    Szumiło G., Rachoń L., Ciszewski J., Kukuryka J. 2015: Plonowanie odmian sorga i mieszańca sorga zwyczajnego z sorgiem sudańskim w zależności od gęstości siewu przy różnej rozstawie rzędów. Annales UMCS. Sectio E, Agricultura, ISSN 0365-1118; 70(1); 9-18, http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2015/1/02.pdf
21.    Szafrańska A., Rachoń L., Szumiło G. 2015. Estimation of protein-starch complex of selected wheat species depending on production technology intensity. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 582, 81–90. ISSN 0084-5477.  http://www.zppnr.sggw.pl/582-09.pdf

MONOGRAFIE
1.    Chabudziński Ł,. Michalczyk Z., Siłuch M., Bartoszek K., 2015: Opad i odpływ z małej zlewni – analiza porównawcza danych pomiarowych oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych [w:] Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, pod red. D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 3, Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec, 75-93. ISBN 978-83-61695-26-4
2.    Sawicka B., Binkowicz B., Krochmal-Marczak B., Bienia B., Borkowska H. 2015. Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-95-6: 182-196.
3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Borkowska H. 2015. Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim.Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 1 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki – Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. – 345-352 – il., bibliogr., streszcz – ISBN 978-83-61044-55-0
4.    Bienia B., Sawicka B., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Pisarek M., Betlej I., Borkowska H. 2015. Promocja żywności tradycyjnej na Podkarpaciu. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 1 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki – Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. 55-63 – il., bibliogr., streszcz – ISBN 978-83-61044-55-0.
5.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Dykiel M., Betlej I., Pisarek M., Borkowska H. 2015. Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. podkarpackim. – Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 1 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki – Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. – 353-367 – il., bibliogr., streszcz – ISBN 978-83-61044-55-0
6.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. Wójcik S., Greguła A., Borkowska H. 2015. Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-95-6: 197-207.
7.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Skiba D. 2015: Chapter 2. Country-Specific Features of Quality in Tourism (Krajowa Specyfika Jakości w Turystyce). 2.3. Influence of Landscape and Cultural Values of Krosno Region on Tourism Entrepreneurship [in:] Managing the Quality of Tourism Services. Ed. A.K. Mazurek-Kusiak. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-94211-0-3, 162-187. DOI: 10.13140/RG.2.1.2352.4001
8.    Przybylska A., Ćwintal M. 2015. Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania uprawy koniczyny czerwonej na nasiona. Monografia Naukowa. Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy. Agrotechnika Roślin Uprawnych. Red. Brodny J., XI. 69-78. ISBN 978-83-943861-1-5
9.    Sawicka B., Hengky Sumisto Halim, Noaema A.H. 2015: Chapter 4. The Role of Nutrition in the Healthy Lifestyle. 4.1. Functional Food in creating the healthy lifestyle [in:] Promotion of Healthy lifestyle in European Countries. Ed. B. Sawicki. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-942111-1-0, 441-463. DOI: 10,13140 / RG.2.1.4636.4329
10.    Sawicka B., Skiba D., Hameed T.S., Noaema A.H., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2015: Chapter 2. Country-Specific Features of Quality in Tourism. 2.4. The promotion of Natural and Cultural Tourism Values of Łemkowszczyzna [in:] Managing the Quality of Tourism Services. Ed. A.K. Mazurek-Kusiak. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-94211-0-3, 188-216, DOI: 10.13140/RG.2.1.4826.3842
11.    Skiba D., Sawicka B., Hameed T.S. 2015: Chapter 2. Country-Specific Features of Quality in Tourism (Krajowa Specyfika Jakości w Turystyce). 2.5. Quality of Service at Agritourism Farms of Krasnobród Commune [in:] Managing the Quality of Tourism Services. Ed. A.K. Mazurek-Kusiak. Copyright by Department of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, ISBN: 978-83-94211-0-3, 217-235. DOI: 10.13140/RG.2.1.1436.9446
12.    Barbaś P., Sawicka B. 2015. Wpływ metod pielęgnowania na plon ogólny i handlowy ziemniaka / The influence of methods cultivate of potato on the total and trade yield. [w:] III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Red. E.K. Chyłek, M. Pietras, Wyd. Pascal, Sp. z o.o., ss. 268, Warszawa 69-73.
13.    Sawicka B., Skiba D., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Możliwości wykorzystania słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) w żywności funkcjonalnej./ The possibility of using artichoke (Helianthus tuberosus L.) in functional foods. [w:] III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Red. E.K. Chyłek, M. Pietras, Wyd. Pascal Sp. z o.o., ss. 268, Warszawa, 243-246.
14.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Betlej I., Skiba D. 2015. Ziemniak jako źródło składników odżywczych [w:] Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, J. Chrzanowska, Henryk Różański (red.), Krosno -Wrocław, 74-88.

REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
1.    Barbaś P., Sawicka B. 2015: Efektywność ekonomiczna pielęgnacji ziemniaka. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 58.
2.    Barbaś P., Sawicka B. 2015: Oddziaływanie herbicydów na gromadzenie fosforu w bulwach ziemniaka. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 65-66.
3.    Bartoszek K. 2015: Charakterystyka przepływu powietrza nad obszarem Lubelszczyzny. Kongres Geografów Polskich pt. ”Granice Geografii”. Lublin 17-21 czerwca 2015 r.,
4.    Bartoszek K., Siłuch M. 2015: Porównanie metody Gumińskiego i teledetekcji satelitarnej w aspekcie wyznaczania dat początku okresu wegetacyjnego w Polsce. XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt.” Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko 0- rozwój- innowacyjność). Kraków 14-16 września 2015 r., 25-26.
5.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Betlej I., Skiba D. 2015: Ziemniak jako źródło składników odżywczych. [w:] II Międzynarodowa Konferencja: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Krosno, 6-7 maja 2015 roku – Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2015, 190-192 – bibliogr. – ISBN 78-83-64457-13-5.
6.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2015: Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na zawartość fosforu w bulwach kilku odmian ziemniaka. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 67-68.
7.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2015: Wpływ dokarmiania dolistnego na zawartość manganu, żelaza i miedzi w bulwach kilku odmian ziemniaka, XVIII Naukowa Konferencja Magnezologiczna "Rola pierwiastków w biosferze". Lublin, 30 maja, 14.
8.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2015: Wpływ nawożenia dolistnego na plon bulw kilku odmian ziemniaka. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 12.
9.    Borkowska H., Molas R., Skiba D., Machaj H., 2015: Plonowanie ślazowca pensylwańskiego w zależności od poziomu nawożenia mineralnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 13.
10.    Ciebień M., Krawiec P., Rachoń L., 2015. Wpływ stresu wodnego na wzrost i owocowanie maliny. Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej w Kraśniku nt. „Jagodowe Trendy 2015”. W: Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wyd. specjalne; 42-43.
11.    Ćwintal M., Goliasz S., Bartoszek K. 2015: Wpływ mikroelementów (B+Mo) oraz biostymulatora i atraktanta na plony zielonej i suchej masy koniczyny białej z odrostu po zbiorze nasion. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 14.
12.    Ćwintal M., Przybylska A, Dziwulska-Hunek A. 2015: Wplyw stymulacji elektromagnetycznej na wartość siewną nasion dwóch odmian koniczyny białej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 15.
13.    Chernetskyy M., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Ogrody botaniczne jako ośrodki gromadzenia gatunków roślin kosmetycznych. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 116-117.
14.    Danilcenko H., Sawicka B. 2015: Innovative preparations used in organic farming for soil and raw materials quality improvement. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 32.
15.    Gorzel M., Kopciuch E., Kłonowska-Olejnik M., Stryjecki R., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Kosmetyczne właściwości glonów na przykładzie wybranych gatunków zielenic i sinic. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii, Książka streszczeń, Lublin, 16-17 kwietnia 2015 – Lublin: Dukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, 127-128 – ISBN 978-83-60594-73-5
16.    Hameed T.S., Sawicka B. 2015: Farmer’s knowledge on the economic and production aspect of organic farming. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 64.
17.    Hameed T.S., Sawicka B. 2015: Market cosmetic raw materials in the Middle East. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 45.
18.    Hameed T.S., Sawicka B. 2015: Soil fertility of south-eastern Poland in phosphorus, potassium and magnesium. XVII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 153.
19.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Matysiak J., Gorzel M. 2015. Charakterystyka sensoryczna smakowo-zapachowych odmian mięty (Mentha L.). XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk: Żywność – Zdrowie – Przyszłość. Materiały Konferencji naukowej. Lublin 25-26 czerwca, Kraków. Wydawnictwo PTTŻ, 135 – ISBN 978 – 83 – 935421 – 6 – 1
20.    Krochmal-Marczak B., Harasim A., Sawicka B. 2015: Efektywność ekonomiczna uprawy batata (Ipomoea batatas L. [Lam.]) w Polsce. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 62.
21.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Nutritional value of sweet potato grown under protections. International Scientific Conference. Horticulture in shaping life quality: Book of Abstracts, Lublin, 18-19.06.2015, Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, 84.
22.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Skiba D. 2015: Akumulacja fosforu w bulwach słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.] w zależności od odmiany i technologii uprawy. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 104-105.
23.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Chernetskyy M., Krochmal-Marczak B., Ludwiczak A. 2015. Różnorodność botaniczna i użytkowa roślin z rodzaju Mentha oraz ich znaczenie w kosmetologii. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 120-121.
24.    Noaema A.H., Sawicka B., 2015: Cosmetics Active Ingredients used in the Middle East. Konferencja: Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 129.
25.    Pszczółkowski P., Harasim A., Sawicka B., Wójcik S. 2015: Ekonomiczny aspekt uprawy wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 63.
26.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2015: Zawartość białka w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka w uprawie pod osłonami. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 40.
27.    Rachoń L., Bobryk-Mamczarz A., Szumiło G., 2015: Zanieczyszczenie mikotoksynami ziarna wybranych genotypów pszenicy ozimej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Polska, Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., 24.
28.    Sawicka B., Barbaś P., Hameed T.S., 2015: Efektywność uprawy ziemniaka w warunkach stosowania ultradźwięków. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 26.
29.    Sawicka B., Barbaś P., Noaema A.H., Skiba D., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2015: Innowacyjne technologie uprawy ziemniaka. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 27.
30.    Sawicka B., Bortacki M., Hameed T.S., Skiba D., Noaema A.H. 2015: Oddziaływanie nawożenia mineralnego na jakość i ocenę towaroznawczą materiału szkółkarskiego leszczyny pospolitej (Coryllus avellana). Międzynarodowa Ogrodniczej Konferencja Naukowa: „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”. Lublin, 18-19 czerwca 2015.
31.    Sawicka B., Hameed T.S. 2015: Wykorzystanie wyników analiz chemicznych gleby w doradztwie nawozowym. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 131-132.
32.    Sawicka B., Hameed T.S., Skiba D. 2015. Potencjalne możliwości pozyskiwania surowca do produkcji biogazu i bioetanolu z biomasy słonecznika bulwiastego. I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE – Energia Przyszłości". Lublin, 28-29.11., 71-72.
33.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Noaema A.H., Skiba D., Hameed T.S. 2015: Antyoksydacyjne właściwości bardzo wczesnych, kolorowych odmian ziemniaka. Międzynarodowa Ogrodnicza Konferencja Naukowa: „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”, Lublin, 18-19 czerwca 2015.
34.    Sawicka B., Noaema A.H., Głowacka A. 2015. Próby prognozowania wielkości areału ziemniaka, jako surowca do produkcji bioetanolu. I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE – Energia Przyszłości". Lublin, 28-29.11, 75-76.
35.    Sawicka B., Noaema A.H., Hameed T.S. 2015: Rating of commodities of selected cosmetic of raw materials II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 90.
36.    Sawicka B., Noaema A.H., Hameed T.S., Bienia B. 2015: The role of magnezium in the growth and development of the potato. XVIII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 116.
37.    Sawicka B., Pszczółkowski P., Noaema A.H. 2015: Niedobory i nadmiary magnezu w bulwach batata (Ipomoea batatas L. Lam.). XVII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 114.
38.    Sawicka B., Pszczółkowski P., Noaema A.H., Skiba D., Bienia B. 2015: Genetyczna skłonność odmian ziemniaka do akumulacji fosforu w bulwach. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 129-130.
39.    Sawicka B., Skiba D. 2015: Wpływ nawożenia dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 41.
40.    Sawicka B., Skiba D., Hameed T.S. 2015: Wpływ nawożenia mineralnego na poziom potasu w bulwach Helianthus tuberosus L. XVIII Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Rola Pierwiastków w biosferze” Lublin, 30 maj, 115.
41.    Sawicka B., Skiba D., Hameed T.S., Krochmal-Marczak B. 2015: Zmienność zawartości fosforu w częściach nadziemnych i bulwach Helianthus tuberosus L. pod wpływem nawożenia fosforowo-potasowego. Konf. Nauk.: Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Puławy, 15-16 czerwca, 17-18.
42.    Sawicka B., Skiba D., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2015: Surowce i praktyki kosmetyczne – badania i dowody naukowe od starożytności do nowoczesności. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 112.
43.    Sawicka B., Węgrzyn A., Greguła A. 2015: Tempo szerzenia się Phytophthora infestans [Mont] de Bary w warunkach stosowania zabiegów przedsadzeniowych. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 51.
44.    Siłuch M., A. Dąbrowska., Bartoszek K., 2015: Początek okresu wegetacyjnego obserwowany na podstawie danych teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych wybranych roślin. XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt.” Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko  Rozwój  Innowacyjność). Kraków 14-16 września, 129-130.
45.    Skiba D., Sawicka B. 2015: Słonecznik bulwiasty jako źródło substancji biologicznie czynnych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, 16-17 kwiecień, Lublin, 113.
46.    Skiba D., Sawicka B., Michałek W., Danilcenko H., Jariene E. 2015: The effect of using clomazon in the cultivation of Helianthus tuberosus L. Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference „Innovative technologies in plant production”, Lublin, 29-30.06., 52.
47.    Szafrańska A., Rachoń L., Szumiło G., 2015. Comparision of the quality of different genotypes of winter wheat depending on production technology intensity. 20th International Scientifc Conference,,Healthy grain for a healthy diet”. Poczdam, 22-23.04. 2015.
48.    Szumiło G., Rachoń L., 2015: Porównanie reakcji pszenicy twardej, pszenicy orkisz i pszenicy zwyczajnej na zastosowanie stymulatora wzrostu roślin. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Polska, Lublin, 29-30 czerwca, 29.
49.    Truchliński J., Sembratowicz I., Gorzel M., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Alergeny potencjał składników kosmetyków. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii, Książka streszczeń, Lublin, 16-17 kwietnia, Lublin, Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, 92, ISBN 978-83-60594-73-5
50.    Głowacka A. 2015. Wpływ metod regulacji zachwaszczenia na zawartość miedzi i manganu w nasionach fasoli zwyczajnej. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego ‘Badania i innowacje w produkcji roślinnej’, Kraków 17-19 września 2015, 59.

PUBLIKACJE POPULARNO – NAUKOWE

1.    Galant H., 2015: Zagrożenia drzew przez przymrozki wiosenne. Las Polski 15-16/2015, 24-26.