I Naukowa Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”

12 maja 2016 r.  odbyła się I Naukowa Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcona tematyce innowacyjnych rozwiązań w zakresie BHP i ergonomii stanowisk pracy, uwarunkowań środowiska pracy, wypadkowości w sektorze rolno-spożywczym oraz jakości kształcenia w zakresie BHP.

Gości i wszystkich uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz dr hab. inż. Halina Pawlak, a uroczystego otwarcie konferencji dokonał Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki, który wygłosił również referat na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego w procesie redukcji ryzyka awarii przemysłowych. Następnie głos zabrali, przedstawiciele wydziałów UP będących współorganizatorami konferencji: Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz gospodarz Centrum Innowacyjno-Wzdrożeniowego, w którym odbywała się konferencja – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji,  prof. dr hab. Andrzej Marczuk. Zaproszeni prelegenci prezentowali swoje referaty w dwóch sesjach prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Gołackiego i mgr Katarzynę Fałek-Kurzynę (Inspektor PIP Lublin) oraz dr inż. Józefa Witczaka  (Prezes OS PSBHP w Radomiu) i mgr Małgorzatę Rękawek (Prezes  firmy szkoleniowej  Sabix).

W trakcie konferencji  Elżbieta Bożejewicz (Prezes OSPSBHP) omówiła problematyką związaną z rolą służby bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiciel firmy Interlis dr inż. Piotr Kaczmarek przybliżył słuchaczom tematykę badań środowiska pracy, opowiadając również o roli pracowników służby bhp w organizowaniu takich badań. Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie mgr inż. Tomasz Bakalarski w swoim wystąpieniu poruszył kwestię roli Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Spotkanie dało  także możliwość zebrania aktualnej wiedzy w zakresie wypadkowości, zagrożeń obecnych w rolnictwie oraz wymiany poglądów na temat pracy dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Tematyka ta poruszona została w referatach Dyrektora KRUS Oddział w Lublinie – Zdzisława Antonia oraz pracownika naukowo-dydaktycznego UMSC – Stanisława Lachowskiego. Zagrożenia, z jakimi zmagają się pracownicy służb komunalnych zostały omówione przez Tadeusza  Bąkałę (St. specjalista ds. BHP I PPOŻ). Natomiast  dr inż. Daniel Pieniak (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) wygłosił referat na temat badań redystrybucji sił przejmowanych przez hełm strażacki w kierunku kompensacyjnym kręgosłupa szyjnego. Wśród prelegentów znalazły się również Ilona Hoinica i Małgorzata Kozłowska (SABIX Warszawa), które przybliżyły problematykę  związaną ze szkoleniami z zakresu bhp  oraz  Adam Żurawski (Oxyline), którego referat dotyczył zagrożeń jakie pojawiają się przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Pozostali uczestnicy zaprezentowali swoje prace w trakcie czterech sesji plakatowych. Podczas tych sesji zostało przyznanych 12 wyróżnień za najlepsze prace i wystąpienia.  Dodatkowo, podczas konferencji,  zorganizowane zostały warsztaty tematyczne w zakresie pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, wykonywania pomiarów środowiskowych oraz dokumentacji powypadkowej.

W konferencji wzięło udział 220 uczestników, byli to zarówno pracownicy, pracodawcy oraz studenci i nauczyciele akademiccy.

I Naukowa Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” została zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego oraz patronatem medialnym Radia Centrum i Radia Złote Przeboje, a także czasopisma Promotor BHP i miesięcznika ATEST.

Konferencja swoje powodzenie zawdzięcza pracy i zaangażowaniu studentów z Międzywydziałowego Studenckiego Koła  Naukowego Ergonomii i bhp oraz Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Środowiska (sekcja Higieny pracy).