KONKURS NCBIR

W ramach poddzialania 4.1.2. „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO) NCBiR ogłosiło konkurs na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

 

Wnioski (wyłącznie w wersji elektronicznej) można będzie składać w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

 

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 400 000 000 złotych, w tym: 1) 372 000 000 złotych w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 28 000 000 złotych – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

 

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami znajdują się na stronie NCBIR