Stypendia doktorskie 2016/2017 – składanie wniosków do 24 czerwca br

 

KOMUNIKAT 

 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 20 maja 2016 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na stypendia doktorskie w roku 2016 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przeznacza się kwotę  123 480,-zł.

 

Środki te przeznaczone są na kontynuację wypłaty stypendiów doktorskich przyznanych w 2015 r. oraz na wypłatę stypendiów, które przyznane będą na podstawie uchwały nr 32/2011-2012.

 

Oznacza to, że w 2016 r. stypendium doktorskie przyznane zostanie 10 osobom na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (p. 248) w terminie do 24 czerwca br. 

 

Przypominam, że zgodnie z § 2 uchwały nr 32/2011-2012 osoby ubiegające się o stypendium doktorskie składają wniosek adresowany do rektora zawierający dane osobowe kandydata do stypendium doktorskiego wraz z:

 

  1. opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego,
  2. opisem zakładanych celów naukowych i badawczych prowadzonych badań, których wyniki będą podstawą opracowania rozprawy doktorskiej,
  3. wykazem publikacji naukowych wraz z liczbą punktów uzyskanych za te publikacje
  4. wykazem odbytych staży naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium doktorskiego należy dołączyć uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej oraz oświadczenie o nie pobieraniu dotychczas stypendium doktorskiego.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Marian Wesołowski